Tak

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, osiągające przychody z tytułu działalności gospodarczej, zobowiązane są do poinformowania ZUS o podjęciu tej działalności i wysokości osiąganych przychodów. W przypadku tej grupy ubezpieczonych za przychód uzyskany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to albo 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (w zależności od tego, jaka jest podstawa prawna ustalenia wysokości składki).

W oświadczeniu składanym do ZUS należy wskazać podstawę wymiaru składek. Nie należy natomiast wskazywać ani wysokości przychodu, ani też dochodu.

Niezależnie od wysokości podstawy (jeżeli nie przekracza ona dla roku rozliczeniowego 2009/2010 kwoty 2060,80 zł) świadczenie przedemerytalne podlega zmniejszeniu.

Dla ustalenia kwoty zmniejszenia ZUS sumuje się wysokość świadczenia przedemerytalnego i przychodu, a od tak ustalonej sumy odejmuje dopuszczalną kwotę przychodu (dla roku 2009/2010 wynosi ona 1472 zł), otrzymując tzw. kwotę przekroczenia przychodu.

Kwotę przekroczenia przychodu pomniejsza się o opłacane od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne, otrzymując w ten sposób kwotę, o którą ZUS zmniejszy świadczenie przedemerytalne.

Jeśli osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego opłacałaby (np. dobrowolnie) składkę od podstawy wymiaru powyżej 2060,80 zł – świadczenie zostałoby zawieszone.

Podstawa prawna

● Art. 5 i 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 z późn. zm).

● Art. 104 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

● Art. 18 ust. 8 i 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).