Czy wystarczy oświadczenie pracownika

Pracownik nie stawił się do pracy. Zawiadomił pracodawcę, że jest chory. Zdecydował się jednak leczyć samodzielnie i nie poszedł do lekarza. Po powrocie do pracy pracownik chciał usprawiedliwić nieobecność w pracy własnym oświadczeniem. Czy takie usprawiedliwienie jest wystarczające?

Nie

Dowody, którymi można usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu choroby są ściśle określone w przepisach. Nieobecność z tej przyczyny musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim. Jest ono wydawane na druku ścisłego zarachowania ZUS ZLA przez upoważnionych lekarzy.

Zaznaczyć trzeba, że lekarz wystawia zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia pracownika.

Podstawa prawna

● Par. 1–5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz.U. nr 65, poz. 741 z późn. zm.).

● Par. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy uchybienie formalne jest przyczyną zwolnienia
  • Czy można żądać uchylenia kary porządkowej
  • Czy pracownik decyduje o terminie zawiadomienia
  • Czy trzeba stawić się na wezwanie sądu