Mieszkanka Łomży jest uprawniona do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznanej na stałe. W czerwcu 2009 r. ukończy 60 lat.

- Czy w związku z osiągnięciem tego wieku ZUS przyzna mi emeryturę z urzędu i obliczy na nowych zasadach? - pyta pani Krystyna.

Tak. Od 1 stycznia 2009 r. ZUS zaczął obliczać emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. na tzw. nowych zasadach.

Nowa emerytura wyliczana jest przez podzielenie zgromadzonych na koncie ubezpieczonego sumy składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz - w przypadku podlegania ubezpieczeniom przed 1 stycznia 1999 r. - zwaloryzowanego kapitału początkowego przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby. Dla niektórych osób, osiągających wiek uprawniający do emerytury w latach 2009-2013, emerytura będzie obliczana częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad (tzw. emerytura mieszana). Mieszany sposób obliczenia wysokości emerytury przewidziany jest dla osób, które nie pobrały wcześniejszej emerytury oraz nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego (lub zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa).

ZUS realizuje również przepis art. 24a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jego treścią osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz podlegała przez jakikolwiek okres ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, przyznaje się z urzędu emeryturę, zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Przyznana w ten sposób emerytura obliczana jest w całości według nowych zasad, bez względu na przystąpienie do OFE. Osoby, którym świadczenie zostanie przyznane i ustalone w ten sposób w latach 2009-2013, mogą jednak następnie zgłosić wniosek o obliczenie emerytury tzw. mieszanej, częściowo według nowych zasad oraz w pozostałej części według starych zasad, o ile nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego lub zgłoszą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 24a, art. 26 i art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).