Mieszkaniec Białegostoku ma ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym ojcu jako jedyny uprawniony członek rodziny. Wysokość renty po waloryzacji od 1 marca 2009 r. wynosi 1330 zł. Niedługo zamierza również zgłosić wniosek o przyznanie renty socjalnej.

- Wiem, że aby ZUS mógł wypłacać oba te świadczenia, łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej nie może być wyższa od określonego limitu. Czy od 1 marca 2009 r. limit ten uległ zwiększeniu? - pyta Stefan C.

Tak. Limit się zmienił.

Renta socjalna nie przysługuje m.in. osobie uprawnionej do renty rodzinnej, której wysokość przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2009 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 675,10 zł, w związku z czym 200 proc. tej kwoty to 1350,20 zł.

Jeżeli renta rodzinna jest niższa od tej kwoty, ale łączna wysokość obydwu świadczeń przekracza wspomniany próg, to renta socjalna ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (a zatem od 1 marca 2009 r. niż kwota 67,51 zł).

Wysokość renty socjalnej stanowi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2009 r. renta socjalna wynosi więc 567,08 zł (675,10 x 84 proc.).

W pana przypadku wysokość renty rodzinnej ustalona w wyniku marcowej waloryzacji (1330 zł) nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, że renta socjalna może zostać przyznana, jeżeli oczywiście spełni pan wymagane warunki. Jeśli ZUS przyzna panu to świadczenie, nie będzie mógł jednak wypłacać go w pełnej wysokości. Łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej (1897,08 zł) przekroczy bowiem 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1350,20 zł) o 546,88 zł. Oznacza to, że renta socjalna będzie przysługiwała w gwarantowanej wysokości, wynoszącej 10 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli w kwocie 67,51 zł.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 6 i 9 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268 z późn.zm.).