Korpus służby cywilnej składa się z pracowników i urzędników. Pracownikami są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a urzędnikami zatrudnieni na podstawie mianowania. O uzyskanie statusu urzędnika mianowanego może ubiegać się osoba, która jest już pracownikiem służby cywilnej, posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej i wykształcenie wyższe magisterskie oraz zna co najmniej jeden język obcy.

Dyrektor generalny może wyrazić zgodę na wniosek pracownika o wcześniejsze ubieganie się o mianowanie, nie wcześniej jednak niż po dwóch latach pracy w służbie cywilnej. Dyrektor jest też odpowiedzialny za potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oraz tego, że pracownik posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi także być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony.

Postępowania prowadzi KSAP

Pracownicy służby cywilnej przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego zakładają na stronie internetowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (www.ksap.home.pl/sc/) konto elektroniczne, na którym wypełniają formularz. Formularz składa się z dwóch części: A i B. W części A znajdują się dane kontaktowe kandydata, na które wysyłane są informacje o zakwalifikowaniu wniosku i harmonogramie postępowania. Część B określa warunki, które kandydat musi spełniać, m.in. dotyczące obywatelstwa, zajmowanego stanowiska w służbie cywilnej, stażu pracy, informacji o jego niekaralności, wykształceniu oraz posiadanym certyfikacie językowym.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W 2009 ROKU

● Mianowanie na urzędnika może ubiegać się pracownik służby cywilnej, który:

- posiada trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub dwuletni za zgodą dyrektora generalnego

- posiada tytuł magistra lub równorzędny

- posiada obywatelstwo polskie

- zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych krajów Unii Europejskiej

- jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony

● wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego publikowany jest w biuletynie kancelarii i Prezesa Rady Ministrów,

● od 1 stycznia do 31 maja pracownik służby cywilnej może złożyć do szefa kancelarii zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego

● od 1 stycznia do 31 maja absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, będący jednocześnie pracownikami służby cywilnej mogą składać wnioski o mianowanie,

● postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

● egzamin składa się z trzech części: sprawdzianu wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej

Wypełniony formularz potwierdzany jest przez dyrektora generalnego. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego wraz z opłatą wysyłane jest do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56 00-922 Warszawa. W tym roku kandydaci ubiegający się o mianowanie muszą wnieść opłatę w wysokości 446,6 zł. Jest to 35 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Przekazane Krajowej Szkole Administracji Publicznej formularze są sprawdzane przez specjalny zespół, powołany przez dyrektora szkoły, pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie o służbie cywilnej.