Pracodawca zatrudniający cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę bądź na innych warunkach niż w nim zawarte dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny od 3 do 5 tys. zł. Naruszeniem przepisów jest na przykład wcześniejsze zatrudnienie cudzoziemca niż data wydania przez wojewodę decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie przez niego pracy albo powierzenie mu przez pracodawcę innej funkcji niż ta, która została przez niego określona w załączniku dołączonym do wniosku o zezwolenie na pracę. Sankcja w postaci grzywny nie jest jedyną dla przedsiębiorcy negatywną konsekwencją naruszenia przez niego przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Wojewoda nie zezwoli mu na zatrudnianie kolejnych cudzoziemców. Taki przepis jest zawarty w par. 4 ust.1 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2006 r. nr 141, poz. 1002). Zgodnie z nim wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia bądź zezwolenia, w szczególności gdy pracodawca naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i naruszenie to zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, a od daty sporządzenia protokołu kontroli nie upłynął rok.