Czy wykazać zerową kwotę składek

W grudniu 2007 r. zmianie uległy przepisy płacowe obowiązujące w naszej firmie. Do końca 2007 r. pracownicy otrzymywali wynagrodzenia za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca, natomiast od stycznia 2008 r. pracownicy otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. Czy powinny być złożone dokumenty rozliczeniowe za styczeń?

Tak Płatnik składek w imiennych raportach miesięcznych lub korygujących sporządzonych za pracowników oraz w deklaracji rozliczeniowej (również korygującej) uwzględnia należne składki na ubezpieczenia od wszystkich dokonanych lub postawionych do ich dyspozycji wypłat od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy, stanowiących podstawę wymiaru składek. Ponieważ za okres wykonywania pracy w styczniu 2008 r. pracownikom wynagrodzenie wypłacono bądź postawiono do ich dyspozycji dopiero w lutym 2008 r., zakład pracy zobowiązany jest rozliczyć je w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za luty 2008 r., składanych w ZUS do 15 marca.

Należy zaznaczyć, że w analizowanej sytuacji w składanych przez spółkę za styczeń 2008 r. dokumentach rozliczeniowych, czyli imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA) oraz deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), należało wykazać zerową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek.

Podstawa prawna

• Par. 3 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 z późn. zm.).

Czy trzeba złożyć korektę raportu

Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniam dwóch pracowników. Zarówno dokumentację do ZUS, jak i podatkową prowadzę samodzielnie. Za styczeń wypełniając ręcznie formularz ZUS RCA za pracownika, pomyliłam się w jego numerze PESEL. Pozostałe dwa raporty RCA za siebie i drugiego pracownika są poprawne. Również składki w deklaracji zostały wykazane w prawidłowej wysokości. Czy i jak powinnam poprawić błąd?

Tak Gdy w imiennym raporcie miesięcznym płatnik popełnił błąd w identyfikatorze ubezpieczonego, tj. w jego nazwisku, imieniu czy identyfikatorze numerycznym (np. numerze PESEL), musi złożyć imienny raport miesięczny z prawidłowymi danymi. Raport korygujący oraz deklarację rozliczeniową korygującą należy oznaczyć takim samym numerem identyfikatora.

W analizowanej sytuacji prowadzący działalność powinien złożyć imienny raport miesięczny ZUS RCA, oznaczając go kolejnym numerem identyfikatora 02.01.2008 (jeżeli nie korygował wcześniej danych za ten miesiąc) wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA oznaczoną tym samym numerem, która musi zawierać dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych - zarówno tych, których rozliczono poprawnie w poprzednim komplecie dokumentów, jak i tych, za których sporządzono imienne raporty korygujące.

Podstawa prawna

• Par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 z późn. zm.).

Czy rozliczyć zaległe wynagrodzenie

Pracownik był zatrudniony do 30 października 2007 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę zawarliśmy z nim umowę zlecenia do 31 grudnia 2007 r. Z umowy zlecenia podlegał on obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Wypłata zaległego wynagrodzenia z umowy o pracę za październik oraz z umowy zlecenia za grudzień nastąpiła w lutym. Czy i jakie dokumenty rozliczeniowe należało przekazać za ubezpieczonego?

Tak Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne pracownika oraz zleceniobiorcy wykazywane są w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia odpowiednio 01 10 XX i 04 XX XX.

Składki na powyższe ubezpieczenia, należne od przychodu otrzymanego przez ubezpieczonego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustał tytuł ubezpieczeń, co wynika z załącznika nr 20 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczane są w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 XX, przekazanym za miesiąc, w którym ubezpieczony osiągnął przychód stanowiący podstawę wymiaru składek.

Jednak w przypadku gdy od wynagrodzenia z umowy zlecenia nie będzie opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe (gdyż zleceniobiorca nie przystąpił do tego ubezpieczenia), należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia z umowy zlecenia i wynagrodzenia z umowy o pracę nie mogą zostać rozliczone w jednym raporcie ZUS RCA z kodem tytułu do ubezpieczeń 30 00 XX. Wystąpiłaby niezgodność między kwotą składek a podstawą ich wymiaru. Dlatego w celu prawidłowego rozliczenia składek w przypadku przedstawionym w pytaniu płatnik powinien przekazać do ZUS, za miesiąc, w którym wypłacił wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia:

• raport ZUS RCA z kodem 30 00 XX, w którym powinny zostać rozliczone składki należne od przychodu ze stosunku pracy,

• raport ZUS RCA z kodem 50 00 XX (inny tytuł do ubezpieczeń), w którym powinny zostać rozliczone składki należne od przychodu z umowy zlecenia.

Przed złożeniem raportu z kodem 50 00 XX płatnik składek nie musi przekazywać do ZUS dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA z tym kodem.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).

Czy zgłosić się do ZUS z innym kodem

Od 20 lutego 2006 r. prowadzę działalność gospodarczą, opłacając składki od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Czy po wygaśnięciu prawa do opłacania składek od niższej podstawy należy przekazać do ZUS jakieś dokumenty?

Tak Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru przysługuje przez 24 miesięce kalendarzowe od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zatem pana uprawnienie do opłacania niższych składek wygasło z końcem lutego, po upływie pełnych 24 miesięcy kalendarzowych. Od 1 marca jeżeli działalność jest w dalszym ciągu prowadzona, składki na ubezpieczenia społeczne musi pan opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od niższej podstawy, zgłaszają się do ubezpieczeń z kodem 05 70 XX, natomiast osoby prowadzące działalność, dla których minimalna podstawa wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zgłaszają się do ubezpieczeń z kodem 05 10 XX.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).

Czy druga umowa musi być oskładkowana

Zatrudniamy emeryta na podstawie umowy zlecenia. Został on zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W marcu z tą samą osobą zawarto drugą umowę zlecenia na innych zakres prac. Jakie dokumenty należało przekazać do ZUS? Czy zleceniobiorca z drugiej umowy musi być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

Nie Osoba mająca ustalone prawo do emerytury, która równocześnie wykonuje dwie umowy zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z pierwszej umowy, z drugiej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i podlegać im z drugiej umowy zlecenia, a z pierwszej wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Gdy po zawarciu drugiej umowy ubezpieczony nie zmieni tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń i nie przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, obowiązkowo będzie podlegał z tytułu tej umowy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takiej sytuacji płatnik składek powinien złożyć formularz ZUS ZZA i z drugiej umowy zlecenia zgłosić zleceniobiorcę wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli z obu umów nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczeń z tym samym kodem tytułu do ubezpieczeń (np. 04 11 XX - umowa wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy), płatnik za każdy miesiąc ich trwania składa jeden imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 XX, gdzie wykazuje należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone z pierwszej umowy, a w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynagrodzenie z pierwszej umowy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego oraz wynagrodzenie z drugiej umowy.

Podstawa prawna

• Art. 9 ust. 4a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

• Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).