EKSPERT WYJAŚNIA

MARCIN JAMROZIK

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec z Krakowa

Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracownika skierowanego na studia zaoczne - 28 dni roboczych. Poza tym w ostatnim roku studiów pracownikowi skierowanemu przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.

Wykorzystanie urlopu szkoleniowego niezgodnie z jego przeznaczeniem powoduje utratę prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu. Takie zachowanie pracownika powoduje bowiem pociągnięcie go do odpowiedzialności związanej z naruszeniem warunków łączącej strony umowy o podnoszenie kwalifikacji. Co więcej, pracodawca może pociągnąć takiego pracownika również do odpowiedzialności za naruszenie obowiązków pracowniczych.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik, pracując w czasie urlopu szkoleniowego na podstawie umowy zlecenia dla innej firmy, naruszył warunki umowy o podnoszenie kwalifikacji, na podstawie której został skierowany na studia zaoczne. Jego pracodawca może więc nie wypłacić mu wynagrodzenia za czas tego urlopu.

Podstawa prawna

•  Par. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.).