Czy muszę zorganizować szkolenie bhp

Produkcja w naszym zakładzie ma charakter sezonowy, dlatego na okres wzmożonej pracy zatrudniałem zwykle dodatkowych pracowników. W tym roku chciałbym skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Czy w stosunku do tych pracowników będę miał obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny, takie jak w stosunku do pozostałych pracowników? Czy muszę przeprowadzić ich szkolenie bhp?

Tak

Wprawdzie większość obowiązków wobec pracowników tymczasowych spoczywa na agencji, to jednak kilka istotnych powinności musi spełnić także pracodawca użytkownik. Dotyczy to w szczególności sfery związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przede wszystkim pracodawcę wiąże generalny obowiązek zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. Ma on też obowiązek dostarczenia mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli są one wymagane na danym stanowisku pracy oraz zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych. Poza tym na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzania wymaganych dla danej pracy szkoleń okresowych. Tak samo jak w stosunku do pozostałych zatrudnionych, powinnością pracodawcy jest ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy, a także poinformowanie o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracodawca musi także pamiętać, że wiąże go zakaz powierzania pracownikowi tymczasowemu pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie kodeksu pracy.

Podstawa prawna

•  Art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 2a i 2b ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy wymiar etatu ma znaczenie

Zamierzam zatrudnić dwóch pracowników tymczasowych. Wiem, że będą oni korzystać z urlopów wypoczynkowych na nieco innych zasadach niż pozostali pracownicy. Czy uprawnienia te zależą od wymiaru etatu pracownika tymczasowego?

Nie

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje uprawnienia urlopowe tej grupy pracowników inaczej niż to czyni kodeks pracy. Pracownik zatrudniony przy pracy tymczasowej jest bowiem uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje jednak za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Urlopu udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z wypoczynku. Udzielanie urlopu pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy niczym nie różni się od zasad obowiązujących pracowników tymczasowych zatrudnionych na pełen etat. Jeżeli zatem pracownik wykonuje pracę przez cztery godziny dziennie, to będą mu przysługiwać dwa czterogodzinne dni urlopu. Za niewykorzystany urlop w okresie wykonywania pracy tymczasowej pracownik tymczasowy ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Podstawa prawna

•  Art. 17 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy można przenieść pracownika do innej pracy

Zostałem skierowany przez agencję do pracy tymczasowej na stanowisku serwisanta. Na początku tego roku z firmy, w której pracuję, odeszło dwóch pracowników. Szef mojego działu powiedział, że do czasu, aż nie zatrudnią nowych pracowników, będę przeniesiony na stanowisko sprzedaży. Czy można przenieść mnie do innej pracy niż uzgodniona?

Nie

W zasadzie pracodawca ma prawo dysponować pracownikami tymczasowymi tak jak pozostałymi zatrudnionymi. Na gruncie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych prawo pracodawcy w zakresie powoływania się na uzasadnione potrzeby znajdujące odzwierciedlenie w realizacji pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy zostało jednak ograniczone. Nie może on bowiem wydać pracownikowi tymczasowemu polecenia powierzającego przejściowo wykonywanie innej pracy niż umówiona. Nie może on także powierzyć takiemu pracownikowi wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. Oznacza to, że pracodawca nie tylko nie może powierzyć tymczasowemu pracownikowi innej pracy niż umówiona, ale także nie może dokonywać dalszych cesji swoich uprawnień kierowniczych.

Podstawa prawna

•  Art. 42 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

•  Art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy mam prawo do urlopu na żądanie

Jestem pracownikiem tymczasowym. Na okres od stycznia do sierpnia tego roku zostałem skierowany do pracy w firmie motoryzacyjnej. W związku z tym, że studiuję, będę zainteresowany korzystaniem z urlopu wypoczynkowego w czasie sesji egzaminacyjnej. Czy mam prawo do urlopu na żądanie?

Tak

Przed zawarciem umowy agencja i pracodawca mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu. Jeżeli jednak okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje sześć miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku udziela on w terminie uzgodnionym z pracownikiem czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu mu urlopowi wypoczynkowemu. Poza tym ma tu zastosowanie kodeks pracy w zakresie, w jakim statuuje uprawnienie do urlopu na żądanie. Oznacza to, że pracownik ten ma możliwość wnioskowania o urlop w terminie przez siebie wskazanym na zasadach przewidzianych dla ogółu pracowników.

Podstawa prawna

•  Art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

•  Art. 10 ust. 2 i art. 17 ust. 2 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy pracodawca musi przestrzegać czasu pracy

Jestem pracownikiem agencji pracy tymczasowej. W przyszłym miesiącu mam podjąć pracę w supermarkecie. Słyszałem, że różnie traktuje się pracowników wypożyczonych z agencji. Czy pracodawca wobec takich pracowników jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy i nakazu równego traktowania?

Tak

Z ustawowej definicji pracownika tymczasowego wynika, że chodzi tu o osobę, która wykonuje pracę tymczasową na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W zakresie nieuregulowanym w odrębnej ustawie do pracownika tymczasowego mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa pracy dotyczące pracodawcy i pracownika (z wyłączeniem przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Dotyczy to także problematyki związanej z czasem pracy. Pracodawca użytkownik ma zresztą obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pozostałych pracowników. Jest też zobligowany informować pracowników tymczasowych, w sposób u niego przyjęty, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników. Poza tym pracodawca musi traktować pracownika tymczasowego nie mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracowników zatrudnionych przez niego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Zasada ta nie działa tylko w zakresie dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanego przez pracodawcę użytkownika, w stosunku do pracownika tymczasowego wykonującego pracę na jego rzecz krócej niż sześć tygodni. Poza tym pracownikowi tymczasowemu, wobec którego pracodawca użytkownik naruszył zasadę równego traktowania, przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach kodeksu pracy dotyczących odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Pracodawca użytkownik jest także zobligowany wypełniać inne obowiązki względem pracownika tymczasowego, jeżeli wynika to z umowy zawartej pomiędzy nim a agencją.

Podstawa prawna

•  Art. 14 ust. 2 i art. 15 i 16 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy można zrezygnować z pracownika tymczasowego

Zostałem skierowany do pracy tymczasowej na okres sześciu miesięcy. Okazuje się jednak, że firma ma być reorganizowana i umowa ze mną zostanie rozwiązana znacznie wcześniej. Czy pracodawca może zrezygnować z wykonywania przeze mnie pracy?

Tak

Wprawdzie umowa o pracę tymczasową rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu jej wykonywania na rzecz danego pracodawcy użytkownika, to jednak możliwe jest także wcześniejsze jej rozwiązanie. Strony mogą bowiem przewidzieć możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający dwóch tygodni oraz za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie. Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem uzgodnionego okresu, musi jednak pamiętać o pisemnym zawiadomieniu agencji o swoim zamierzeniu i wskazaniu w nim przewidywanego terminu zakończenia pracy tymczasowej. W miarę możliwości powinien on uczynić to z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

Podstawa prawna

•  Art. 13 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).