Prowadzę małą firmę. W związku ze zmianami prawa chciałabym wiedzieć, jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik wyznaczany do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Jaka jest procedura wyznaczenia określonej osoby - pyta pani Zofia z Poznania.

Wyznaczenie danej osoby wymaga konsultacji z pracownikami.

Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, które weszły w życie 18 stycznia 2009 r., pracodawca został zobowiązany m.in. do wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Liczba takich pracowników powinna być uzależniona od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Wyznaczanie pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, podobnie jak inne działania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, powinno być konsultowane z pracownikami. Pracodawca ma także obowiązek przekazywania pracownikom informacji o pracownikach wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej (informacja taka powinna obejmować: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej).

W myśl przepisów o ochronie przeciwpożarowej wspomniane osoby powinny posiadać co najmniej średnie wykształcenie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa. Do obowiązków takiej osoby należy m.in.: zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru. Stosownie do wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa, należy jednak uznać, że jeżeli pracodawca wynajmuje pomieszczenie pracy w budynku i ma uregulowany tryb postępowania i zakres odpowiedzialności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej z właścicielem lub zarządcą tego budynku, to obowiązek określony powyżej realizują właściciel lub zarządca w imieniu pracodawcy. Rozważane są także zmiany legislacyjne, uwzględniające potrzeby mikroprzedsiębiorstw w tym zakresie.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 6, pkt 8 i pkt 14 ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2a-2b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).