W jakich przypadkach wiek pracowników będzie mieć wpływ na obowiązek zapłacenia przez pracodawcę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Kiedy pracodawca będzie mógł liczyć na zwolnienie z opłacania tych składek - pyta pani Barbara z Łowicza.

Nowe uprawnienia zaczną obowiązywać za kilka miesięcy.

Zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcy nie będą opłacać składek na Fundusz Pracy ani na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

• przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę - za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,

• za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Wskazane wyżej regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2009 r. Zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą dotyczyć osób zatrudnionych po 30 czerwca 2009 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 75, art. 18 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).