Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące korzystania z urlopów macierzyńskich. Słyszałam, że na takim urlopie będzie można pracować. Czy to prawda - pyta pani Teresa z Krakowa.

Taka możliwość powstanie dopiero w przyszłym roku, ale nie będzie dana wszystkim.

Nowelizacja kodeksu pracy dzieli urlop na dwie części: urlop podstawowy (obowiązkowy) i dodatkowy (fakultatywny). Zasada, o której pani wspomina, dotyczy wyłącznie urlopu dodatkowego, z którego pracownicy skorzystać będą mogli dopiero od 1 stycznia 2010 r. Rzeczywiście osoba uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie mogła łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu - w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy nastąpi wówczas na pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskaże wymiar czasu pracy, oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy (pracodawca będzie obowiązany uwzględnić taki wniosek). Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński. Jednak wysokość tego zasiłku zostanie pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik będzie łączył korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 12 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).

Art. 1821 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 98 z późn. zm).