Zatrudniam pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, który chciałby skorzystać z uprawnienia polegającego na wykonywaniu pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Czy w tym czasie korzysta on z ochrony przed zwolnieniem z pracy - pyta pani Jadwiga z Koszalina.

Tak, obejmuje go taka ochrona.

Nowy art. 186 [8] kodeksu pracy zakazuje wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do wykonywania pracy w nieobniżonym wymiarze czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Oznacza to zatem, że w przypadku korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy np. przez 18 miesięcy ochrona stosunku pracy obejmie okres pierwszych 12 miesięcy wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art.1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 98 z późn. zm).