Czy liczba kolejnych porodów ma znaczenie

Wychowuję adoptowanego syna (w wieku 10 lat). W ubiegłym roku urodziłam moje pierwsze dziecko i z tego tytułu korzystam z 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, który skończy się w dniu 18 lutego. Czy zmienione przepisy o urlopach macierzyńskich przewidują w takim przypadku wydłużenie urlopu o dwa tygodnie.

Nie

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia pracownicy przysługuje obecnie urlop macierzyński w wymiarze:

• 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

• 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

• 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

• 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

• 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego ma zastosowanie także do osób korzystających z takiego urlopu w dniu 1 stycznia. Jak widać, w pani przypadku wymiar urlopu macierzyńskiego nadal wynosi 20 tygodni. Od nowego roku wymiar urlopu macierzyńskiego nie zależy już bowiem od tego, czy jest to pierwszy, czy też następny poród. Nowe przepisy kodeksu pracy określające wymiar urlopu macierzyńskiego przewidują w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie urlop w wymiarze 20 tygodni, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy, czy kolejny poród, oraz niezależnie od tego, czy pracownica wychowuje wcześniej adoptowane dziecko.

Podstawa prawna

• Art. 180 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy urlop macierzyński może być przerwany

Chciałabym wiedzieć, czy kobieta zawsze musi wykorzystać urlop macierzyński w całości. Czy są sytuacje, np. jej zły stan zdrowia, które uzasadniają jego przerwania?

Tak

Pracownica - po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego - ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Pracownica powinna zgłosić pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy. Do takiego wniosku należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez tego ojca (wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu), przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia, po wykorzystaniu przez matkę dziecka po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni - w sytuacji gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem - prawo do części urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej okresowi pobytu przez nią w szpitalu, przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Urlop macierzyński matki przerywa się wówczas na okres, w którym z takiego urlopu korzysta ojciec dziecka. Jednak łączny wymiar urlopu macierzyńskiego przysługującego matce i ojcu nie może przekroczyć wymiaru urlopu określonego w art. 180 k.p.

Ponadto jeżeli to dziecko wymaga opieki szpitalnej, to matka, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w późniejszym terminie, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Podstawa prawna

• Art. 180, art. 181 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).