Czy ważna jest data złożenia wniosku

Nasza pracownica 15 stycznia 2009 r. ukończy 60 lat. Ma 19 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz nie przystąpiła do OFE. Chce złożyć wniosek o emeryturę jeszcze w styczniu. Czy otrzyma ona emeryturę obliczoną wyłącznie według nowych zasad?

Nie

ZUS ustali prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, a wysokość jej obliczy według mieszanego sposobu.

Z uwagi, że pracownica urodziła się po 1948 roku, wiek emerytalny ukończy w 2009 roku, nie przystąpiła do OFE oraz nie pobrała nawet przez jeden miesiąc emerytury obliczonej według starych zasad, spełnia warunki do otrzymania emerytury mieszanej. Emerytura ta jest obliczana częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad, w zależności od roku, w którym zostanie osiągnięty wiek emerytalny. Dla osoby, która osiągnie wiek uprawniający do emerytury w 2009 roku, emerytura wynosi 80 proc. emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach dotychczasowych) oraz 20 proc. emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach).

Podkreślić należy, że nawet gdyby pracownica zgłosiła wniosek o emeryturę w 2010 roku, zostałaby ona obliczona jako odpowiedni procent emerytury ustalonej zgodnie z art. 53 i art. 26 ustawy emerytalnej (80 i 20 proc.). Istotna jest bowiem data osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie data zgłoszenia wniosku. Oczywiście data zgłoszenia wniosku będzie miała wpływ na obliczenie części emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawę wymiaru i część socjalną świadczenia (24 proc. kwoty bazowej).

Podstawa prawna

• Art. 24, 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy emeryturę dostaną tylko urodzeni po 1948 roku

Nasz pracownik wiek emerytalny 65 lat osiągnął 13 września 2008 r. Nadal jest zatrudniony. 2 stycznia 2009 r. zgłosił wniosek o przyznanie emerytury mieszanej. ZUS jednak odmówił ustalenia wysokości emerytury w taki sposób i obliczył ją według starych zasad. Czy ZUS postąpił prawidłowo?

Tak

Wnioskodawca nie ma prawa do obliczenia emerytury według mieszanego sposobu, gdyż urodził się przed 1949 rokiem. Emeryturę obliczoną częściowo według nowych, a częściowo według starych zasad mogą otrzymać tylko osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które wiek uprawniający do emerytalny osiągną w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

Osoba, o której mowa w pytaniu, mogłaby złożyć wniosek o obliczenie emerytury według nowych zasad. W myśl ustawy emerytalnej mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuuje zatrudnienie, a ponadto posiada co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych i z wnioskiem o emeryturę wystąpi po 31 grudnia 2008 r., może mieć emeryturę obliczoną według nowych zasad, jeśli jest wyższa od tzw. starej emerytury.

Podstawa prawna

• Art. 55, 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy można pobierać wcześniejszą emeryturę

Pracownica w marcu 2009 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny. Ma ona przyznane prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej. Zanim podjęła zatrudnienie w naszej firmie (od kwietnia 2006 r.), pobierała to świadczenie. Od grudnia 2006 r. ZUS zawiesił wypłatę emerytury ze względu na wysokość osiąganego przez pracownicę przychodu. Czy pracownica może, po osiągnięciu 60 lat, wnioskować o ustalenie emerytury mieszanej?

Nie

Osoba uprawniona m.in. do wcześniejszej emerytury pracowniczej może z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat) wnioskować o przyznanie emerytury mieszanej tylko wtedy, gdy nie pobrała przyznanego jej świadczenia. Jest to możliwe m.in. w przypadku zawieszenia emerytury z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia u pracodawcy, u którego osoba była zatrudniona przed nabyciem prawa do tego świadczenia.

W analizowanej sytuacji nie jest możliwe obliczenie emerytury według mieszanego sposobu, gdyż uprawniona do wcześniejszej emerytury pobierała to świadczenie. Pracownica będzie mogła wystąpić z wnioskiem o ustalenie emerytury na nowych zasadach (na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej), ale w tym celu musiałaby złożyć wniosek o przyznanie emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej).

Podstawa prawna

• Art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).