W 2002 roku przeszłam na emeryturę. ZUS ustalił mi podstawę wymiaru świadczenia z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych, tj. z lat 1992-2001. Był to dla mnie najkorzystniejszy wariant, chociaż za lata 1993-1994 przyjęto wynagrodzenia w wysokości 0 zł z braku dokumentów potwierdzających wysokość zarobków. Czy w związku ze zmianą przepisów pozwalających na uwzględnienie minimalnego wynagrodzenia w tamtych latach ZUS z urzędu przeliczy mi emeryturę - pyta pani Urszula z Kazimierza Dolnego.

Nie, w tej sprawie trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS.

1 stycznia 2009 r. wejdą w życie przepisy, które umożliwią przyjęcie do podstawy wymiaru emerytury minimalnego wynagrodzenia w latach, za które ubezpieczeni nie zdołali udowodnić zarobków. Dotyczy to nie tylko osób, które w 2009 roku dopiero wystąpią o przyznanie emerytury, ale także już uprawnionych do emerytury, którym ZUS ją ustalił z uwzględnieniem tzw. lat pustych. Przepisy wymagają w takiej sytuacji złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia. Jeżeli zostanie on zgłoszony nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (a więc do końca 2009 r.), emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwała od dnia wejścia w życie ustawy, a więc od 1 stycznia 2009 r. Bez względu na to, czy pani złoży wniosek w styczniu, czerwcu czy grudniu następnego roku, ZUS wypłaci wyrównanie świadczenia od 1 stycznia 2009 r.

Jeśli natomiast wniosek zostanie zgłoszony po 12 miesiącach od wejścia w życie nowelizacji, ZUS wypłaci świadczenie ustalone według nowych zasad od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Jeśli np. wniosek o przeliczenie emerytury zostanie złożony w styczniu 2010 r., ZUS nie wypłacił wyrównania za okres od 1 stycznia 2009 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1-3 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 192, poz. 1180).