Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Planuję po urlopie macierzyńskim powrócić do pracy. Nie mam jednak możliwości zapewnienia opieki dziecku, pracując w pełnym wymiarze czasu pracy. Chciałabym przez pewien czas pracować na pół etatu. Czy wtedy mogę zostać zwolniona - pyta pani Grażyna z Bytomia.

Od przyszłego roku kodeks pracy będzie chronić przed zwolnieniem.

Nowelizacja kodeksu pracy zasadniczo nie zmienia uprawnień do obniżenia wymiaru czasu pracy w przypadku niekorzystania z urlopu wychowawczego. Pracownik nadal będzie miał prawo złożyć pracodawcy stosowny wniosek, określając w nim długość okresu, przez który chce korzystać ze skróconego wymiaru czasu pracy oraz jego wymiar (nie niższy jednak niż pół etatu). Obecnie, wnioskując o obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownik musi jednak mieć świadomość, że nie obowiązują go w tym czasie przepisy o urlopie wychowawczym, lecz regulacje dotyczące zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. W konsekwencji pracownik nie podlega wtedy szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, jak ma to miejsce w trakcie urlopu wychowawczego.

Nowelizacja kodeksu pracy zmienia tę niekorzystną sytuację. Po jej wejściu w życie pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do wcześniejszego wymiaru. Ochrona ma jednak przysługiwać nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie będzie dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji, a także gdy zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jeżeli zaś pracownik złożyłby wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy, skutek w postaci rozwiązania nastąpi w terminie wynikającym z tej czynności.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 5 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.