Nowe przepisy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 r., umożliwią przyjęcie do podstawy wymiaru emerytury minimalnego wynagrodzenia (proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy), obowiązującego w latach, za które osoba ubezpieczona nie udowodniła zarobków, mimo że pozostawała w stosunku pracy i podlegała ubezpieczeniu społecznemu.

Należy jednak podkreślić, iż możliwość dokonania przeliczenia emerytury będzie dotyczyła tylko tych osób, które w okresie, za który nie udało im się udowodnić żadnych wynagrodzeń, pozostawały w stosunku pracy. Nie będą więc mogły z niej skorzystać osoby zatrudnione na innej podstawie, m.in. wykonujące umowy zlecenia.

Brak możliwości przeliczenia emerytury z zastosowaniem minimalnego wynagrodzenia nie oznacza jednak, iż w analizowanej sytuacji nie można przyjąć wariantu obliczenia podstawy wymiaru emerytury z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych. Od początku 2008 roku nie obowiązuje już bowiem niekorzystna dla ubezpieczonych interpretacja przepisów, zgodnie z którą przyjęcie określonego roku do podstawy wymiaru świadczenia obliczanej z 20 lat możliwe było tylko wtedy, gdy przynajmniej za część roku wnioskodawca udowodnił jakieś zarobki. Jeśli nie był stanie tego uczynić, taki rok podlegał wyłączeniu.

Obecnie ZUS dopuszcza możliwość uwzględnienia w 20 dowolnie wybranych latach również tego roku, za który nie udało się udowodnić żadnych wynagrodzeń, pod warunkiem że przynajmniej przez część tego roku wnioskodawca podlegał ubezpieczeniom społecznym. W tym przypadku może to być ubezpieczenie z jakiegokolwiek tytułu, a nie tylko w związku z pozostawaniem w stosunku pracy.

Jeśli zatem w każdym z trzech lat wykonywania umowy zlecenia przynajmniej przez część roku podlegał pan ubezpieczeniom społecznym, warto jak najszybciej złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury na podstawie zarobków z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych, z uwzględnieniem tzw. zerowych wynagrodzeń za lata beż poświadczonych wynagrodzeń. ZUS sprawdzi, czy taki wariant obliczenia świadczenia będzie dla pana korzystny. Jeśli nowa kwota będzie niższa, pozostawi emeryturę w dotychczasowej wysokości.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Art. 1, art. 2 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 192, poz. 1180).