Nie. Obowiązujące przepisy pozwalają na wliczenie do podstawy wymiaru emerytury niektórych wypłaconych w trakcie trwania ubezpieczenia kwot, od których nie opłacono składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przede wszystkim ZUS wlicza kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, wypłaconych na podstawie kodeksu pracy, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków wyrównawczych, świadczeń wyrównawczych oraz dodatków wyrównawczych.

Należy podkreślić, że jedynie kwoty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, dodatku wyrównawczego oraz świadczenia wyrównawczego ZUS wlicza do podstawy wymiaru emerytury bez ograniczeń i bez względu na to, za jaki okres przysługiwały (a więc również wtedy, gdy została przekroczona kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Zasada ta dotyczy również kwot wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, które przysługują za okres przed 1 stycznia 2005 r. Natomiast kwoty tych świadczeń, które zostały wypłacone za lata następujące po roku 2004, uwzględniane są w podstawie wymiaru emerytury tylko wówczas, gdy nie została przekroczona kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona dla danego roku i tylko w wysokości nieprzekraczającej tej maksymalnej kwoty.

Jak wynika z pytania, w 2007 roku nie została przekroczona roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2007 roku wyniosła ona 78 480 zł. W związku z tym ZUS uwzględni w przychodzie za ten rok również kwoty świadczeń chorobowych, ale tylko w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3480 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).