Emerytura zostanie obliczona według mieszanego sposobu. Wiek uprawniający do emerytury, tj. 60 lat, ukończy pan w 2010 roku, a zatem emerytura będzie stanowiła 30 proc. nowej i 70 proc. starej emerytury. Na sposób obliczenia emerytury nie ma wpływu data złożenia w ZUS wniosku o nią.

Przy ustalaniu emerytury zostanie przeliczony kapitał początkowy. Do okresów składowych zostanie dodany okres równy różnicy pomiędzy powszechnym wiekiem emerytalnym (dla mężczyzn 65 lat) a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Uwzględnienie tych okresów nie wpłynie na zmianę ustalonych przy obliczaniu kapitału początkowego okresów nieskładkowych.

W analizowanej sytuacji okresy składkowe zostaną powiększone o cztery lata i cztery lub pięć miesięcy (okresy te ustala się z dokładnością do pełnego miesiąca, decyduje data urodzenia i data złożenia wniosku o emeryturę).

Wyjaśnić trzeba, że kwota bazowa służąca do obliczenia części emerytury mieszanej według dotychczasowych zasad obowiązuje z dnia złożenia wniosku o emeryturę.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26, 53, 184, 185 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).