ORZECZENIE

Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej zwrócił się do pracownika spółdzielni o napisanie oświadczenia w sprawie miejsca wypadku. Ten stwierdził w oświadczeniu, że stan techniczny drogi dojazdowej do budynku jest mu znany, a zapadliska przy włazach kanałowych zgłaszane były do naprawy dróg i chodników. W sprawie wspomnianego oświadczenia pracownik spółdzielni nie konsultował się z osobą upoważnioną do podpisywania takich oświadczeń, bo była w tym czasie zajęta.

Prezes spółdzielni wezwał pracownika i przedstawił mu oświadczenie. Pracownik przyznał, że napisał je, a następnie przekazał przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczonego. Następnie prezes za wypowiedzeniem rozwiązał z nim umowę o pracę. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano złożenie w imieniu pracodawcy oświadczenia woli w sposób nieuprawniony, z naruszeniem regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego oraz zakresu obowiązków bez stosownego pełnomocnictwa. W związku z tym nastąpiła utrata zaufania.

Pracownik zwrócił się do sądu I instancji z pozwem skierowanym przeciwko spółdzielni mieszkaniowej, w którym domagał się przywrócenia do pracy. W uzasadnieniu pozwu pracownik napisał, że podana przyczyna wypowiedzenia, którą jest utrata zaufania, nie była konkretna.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, iż mimo że w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma wskazanego pisma, którego napisanie przez powoda spowodowało utratę zaufania, to sam pracownik przyznał, że prezes spółdzielni zapytał go, czy jest autorem tego oświadczenia. Wobec tego powód w chwili wręczania wypowiedzenia wiedział, jakie pismo spowodowało decyzję pracodawcy.

Z rozstrzygnięciem wyroku nie zgodził się pracownik i odwołał się do sądu II instancji.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12,8 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Uznał, iż wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione. Przyczyna wypowiedzenia podana w oświadczeniu woli pracodawcy jest nieprawdziwa, ponieważ pracownik nie złożył oświadczenia woli. Treść pisma napisanego przez niego stanowiła oświadczenie wiedzy. Informacje te nie były wskazane jako przyczyny wypowiedzenia.

Spółdzielnia zaskarżyła wyrok do Sądu Najwyższego, który uznał, że skarga kasacyjna jest uzasadniona. Pracodawca może ustalić sposób postępowania pracownika w zakresie sporządzania i podpisywania pism i dokumentów. Powód nie dostosował się do tych zasad, co stanowi wystarczającą przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do sądu II instancji do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt I PK 79/07