ORZECZENIE

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że par. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. nr 70, poz. 633) jest zgodny z konstytucją. Zaskarżony przepis jest także zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277).

- Nowelizacja rozporządzenia doprowadziła do sytuacji, że emerytowani policjanci i renciści otrzymujący już równoważnik pieniężny zostali pozbawieni praw nabytych - argumentował Jerzy Hołownia, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który wnioskował do TK o zbadanie zgodności tych przepisów z konstytucją.

Równocześnie Jerzy Paśnik, pełnomocnik wnioskodawców, zwracał uwagę, że rozporządzenie to bezprawnie odebrało tej grupie osób prawo do pomocy. Zwracał uwagę, że funkcjonariusze zwolnieni ze służby mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dodatkowo mogą korzystać z pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe.

- Nie ma więc żadnego powodu, aby mieli odebrane prawo do równoważnika pieniężnego za brak mieszkania - mówi Jerzy Paśnik.

Natomiast Katarzyna Prusak z MSWiA przekonywała, że prawo do równoważnika pieniężnego przysługuje tylko policjantom w służbie czynnej. TK zgodził się tą argumentacją.

Sędziowie orzekli, że nie ma żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ustawą zasadniczą. Zwrócili też uwagę na niejasności w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych, którą można rozpatrywać w perspektywie węższej lub szerszej.

- W ocenie TK, ustawa ta jednak nie gwarantuje prawa do równoważnika pieniężnego dla byłych funkcjonariuszy - powiedział sędzia sprawozdawca Janusz Niemcewicz.

Zwrócił także uwagę, że przyznanie uprawnień do mieszkania rencistom i emerytom wynika z faktu, żeby osoby te miały gdzie mieszkać po zakończeniu służby. W przypadku braku lokalu osoby te mogą zwrócić się o dofinansowanie w nabyciu nowego, własnego lokalu.