ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP). Zapadł on w sprawie pielęgniarki, której samorząd zawodowy odmówił prawa do wykonywania zawodu. Przyczyną tego był przedstawiony przez nią dyplom ukończenia wyższej uczelni. Wskazano, że w 2005 roku kandydatka ukończyła tylko czteroletnie studia wyższe. Tok studiów nie spełniał też, zdaniem NRPiP, standardów godzinowych ustalonych dla kształcenia pielęgniarek. Co prawda w momencie wydania dyplomu uczelnia miała akredytację dotyczącą standardów nauczania, ale otrzymała ją w 2004 roku, tj. zaledwie rok wcześniej.

Wojewódzki sąd administracyjny, do którego poskarżyła się na decyzję NRPiP pielęgniarka, uznał, że samorząd nie mógł odmówić prawa wykonywania zawodu, bo nie może kontrolować dyplomów wyższych uczelni medycznych. W skardze do NSA naczelna rada podkreślała, że nie podważa dyplomów, ale czuwa nad jakością kształcenia. Przekonywała, że ma prawo do kontroli standardów nauczania zarówno na etapie przyznawania akredytacji uczelniom, jak i na etapie przyznawania uprawnienia do wykonywania zawodu. Jej argumenty przekonały NSA.

Zdaniem NSA wojewódzki sąd administracyjny bezpodstawnie uznał, że Rada w postępowaniu o przyznanie prawa do wykonywania zawodu przekroczyła swoje kompetencje. W ocenie NSA zbytnim uproszczeniem było stwierdzenie, że samorząd zawodowy pielęgniarek podważa dyplomy wyższych uczelni. Jak wskazał NSA, sąd nie zwrócił uwagi ani na regulacje unijne, ani na szczególny charakter zawodu pielęgniarki jako zawodu regulowanego. Sąd podkreślił, że przepisy dotyczące zawodu pielęgniarki dopuszczają jego wykonywanie w różnych formach, ale we wszystkich przypadkach potrzebne jest stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Stanowisko sądu wojewódzkiego jest, w ocenie NSA, zbyt daleko idącym uproszczeniem. W konsekwencji na ostateczną ocenę, czy Rada ma prawo do kontroli standardów kształcenia czy ma tylko formalnie sprawdzić dyplomy, wpływ będzie miała analiza regulacji unijnych i szczególny charakter zawodu pielęgniarki.

Jest to pierwsza wygrana NRPiP przed NSA w takiej sprawie. W dwóch pierwszych analogicznych sprawach, pod koniec sierpnia tego roku, NSA oddalił jej skargi kasacyjne.

Sygn. akt II OSK 1059/07

179,3 tys.

pielęgniarek pracuje w zakładach opieki zdrowotnej