Zakład odmówił ubezpieczonemu emerytury górniczej, bo za krótko pracował w kopalni węgla brunatnego. Nie zaliczył mu do okresu pracy górniczej zatrudnienia w charakterze kierowcy w kopalni. Ubezpieczony rozwoził ludzi i sprzęt. Zdaniem ZUS taka praca nie jest górniczą w rozumieniu art. 50c ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem za pracę górniczą uważa się m.in. zatrudnienie na odkrywce w kopalniach węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, pomiarach i bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych.

Ubezpieczony odwołał się od decyzji ZUS do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. Ten przyznał mu emeryturę górniczą. Zdaniem sędziów praca kierowców samochodów na odkrywce jest wskazana w pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz.U. z 1995 r. nr 2, poz. 8).

Sąd apelacyjny odmówił jednak przyznania ubezpieczonemu emerytury górniczej, powołując się na argument ZUS, że jego praca nie jest górniczą w rozumieniu art. 50c ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy.

Tak samo uznał Sąd Najwyższy po wniesieniu do niego skargi kasacyjnej przez pełnomocnika górnika. Sędziowie wskazali, że punktem wyjścia dla kwalifikacji danej pracy jako górniczej nie może być przepis wykonawczy do ustawy, gdyż określa on jedynie nazwę stanowiska. Sama nazwa stanowiska nie ma znaczenia, jeżeli nie wiąże się z nim rzeczywiste wykonywanie pracy górniczej, czyli tej określonej w ustawie. Ubezpieczony wykonywałby taką pracę (górniczą), gdyby jako kierowca m.in. urabiał węgiel czy konserwował agregaty i urządzenia wydobywcze. Jednak żadnej z tych prac nie wykonywał.

sygn. akt I UK 382/10