Osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę na podstawie specjalnych ustaw nie mogą być lepiej traktowane niż te, które zyskały prawo do emerytury, bo ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Tak stwierdzili sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (TK). Uznali wczoraj za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. nr 233, poz. 1569).

Wydany wyrok jest odpowiedzią na połączone pytania prawne sądów rejonowych w Szczecinie, które rozpatrywały sprawy emerytowanych pracowników stoczni.

Wyłącznie stoczniowcy z prawem do wcześniejszej emerytury, którzy rozwiązali umowę o pracę za porozumieniem stron, uzyskali prawo do odszkodowania. Natomiast o takie świadczenie nie mogli się ubiegać pracownicy mający prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury w wieku powszechnym. Sędziowie mieli wątpliwości, czy ustawodawca mógł uzależnić wypłatę odszkodowania od ich wieku.

– To faworyzowanie wybranej grupy pracowników – poparł pytanie prawne poseł Grzegorz Karpiński (PO) reprezentujący Sejm.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że jednorazowe odszkodowanie ma charakter szczególnego rodzaju odprawy pieniężnej. Celem odszkodowania jest bowiem nie tylko zapewnienie środków na utrzymanie po utracie zatrudnienia, ale także gratyfikacja za długoletnią pracę w stoczni.

– To rodzaj premii za lojalność. Z tego też powodu nie wolno pozbawić prawa do niej osób, które najdłużej pracowały w stoczniach. A tak było w rozpatrywanej sprawie – mówił Marek Zubik, sędzia sprawozdawca TK.

Trybunał uznał, że art. 114 ust. 2 pkt 4 powoduje dyskryminację pracowników z powodu wieku oraz prowadzi do nierówności.

– Wyrok ten w przyszłości będzie mieć wpływ na prawo innych grup zawodowych do otrzymania odszkodowania w przypadku restrukturyzacji lub likwidacji firm – mówi Bartosz Nowak, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych M. Nałęcz-Socha, B. Nowak z Jeleniej Góry.

Ustawodawca nie będzie mógł przyznawać uprawnień w zależności od wieku pracowników.

SYGN. AKT P 14/10