Przedstawiciel ustawowy małoletniej Sandry H.N. złożył wniosek o przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku po zmarłej matce dziecka. Prezes ZUS odmówił.

Wniosek został złożony ponownie, ale ZUS utrzymał swoją wcześniejszą decyzję. W uzasadnieniu wskazano, że nie zaistniała jedna z przesłanek umożliwiających przyznanie renty, tj. braku niezbędnych środków do utrzymania. Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten oddalił skargę.

W uzasadnieniu wyjaśnił, że z treści art. 83 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) wynikają trzy przesłanki warunkujące ubezpieczonemu bądź też pozostałym po nim członkom rodziny przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. Po pierwsze szczególne okoliczności, po drugie brak możliwości podjęcia pracy z powodu całkowitej niezdolności do niej, po trzecie brak środków utrzymania. Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Anna Lech, sędzia sprawozdawca, podzieliła stanowisko WSA i prezesa ZUS, że rodzina małoletniej Sandry H.N. nie pozostaje w sytuacji materialnej, która by upoważniała ją do przyznania świadczenia. Ponadto wyjaśniła, że pojęcie braku niezbędnych środków utrzymania nie zostało zdefiniowane w ustawie. W związku z tym należy posiadane środki utrzymania ocenić na tle minimalnej emerytury. Porównanie dochodu na osobę w rodzinie z kwotą najniższej emerytury wyklucza możliwość uznania, iż brak jest niezbędnych środków utrzymania.

W efekcie renta nie może być przyznana. Wyrok jest prawomocny.

SYNG. AKT I OSK 292/11

Ważne!

Szczególne okoliczności, brak możliwości podjęcia pracy, a także środków utrzymania decydują o przyznaniu renty rodzinnej