ZUS odmówił ubezpieczonej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ta bowiem nie miała co najmniej pięcioletniego stażu ubezpieczeniowego w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie przez nią wniosku o rentę. Do stażu nie zaliczył jej czterech lat za które umorzone zostały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto odmówił jej renty, bo była zdolna do pracy. Ubezpieczona odwołała się do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sąd uznał, na podstawie opinii biegłych, że jest ona częściowo niezdolna do pracy od 31 stycznia 2005 r. Stwierdził, że ma wymagany staż ubezpieczeniowy, do którego wliczył okres, za który umorzono składki. Łącznie okresy składkowe i nieskładkowe wyniosły ponad 5 lat.

Zatem zdaniem sądu wnioskodawczyni spełniała warunki z art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) do przyznania jej prawa do renty.

ZUS od tego wyroku złożył apelację.Sąd Apelacyjny przyznał mu rację. Sędziowie uznali, że wnioskodawczyni nie ma wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Zarówno wtedy, gdy będzie się go liczyło przed dniem złożenia przez nią wniosku o rentę (od 22 czerwca 1999 r. do 22 czerwca 2009 r.), jaki przed powstaniem niezdolności do pracy (od 31 stycznia 1995 r. do 31 stycznia 2005 r.). Ubezpieczonej zabrakło stażu, bo sąd nie wliczył do niego okresu umorzonych składek od biznesu.

Kobieta zaskarżyła wyrok skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jej zdaniem okres za który umorzono składki to okres składkowy. Sędziowie nie podzielili jej poglądu. Ich zdaniem umorzenie składek ubezpieczeniowych od działalności gospodarczej nie oznacza, że zostały one zapłacone. A skoro tak, to nie zalicza się ich do stażu ubezpieczeniowego wymaganego do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Brzmienie art. 5 ust. 4 powołanej ustawy jest bowiem jednoznaczne. Przepis mówi, że przy ustalaniu prawa do renty dla płatników składek zobowiązanych do ich opłacania nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone. Jest tak mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

SYGN. AKT I UK 277/10