Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) odwołał ze stanowiska i na okres czterech miesięcy przeniósł do dyspozycji funkcjonariusza Wojciecha P. Przed upływem tego terminu został on przeniesiony ze stanowiska agenta na inspektora. Funkcjonariusz nie wyraził na to zgody. Wobec tego został zwolniony ze służby. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy szef CBA utrzymał w mocy zaskarżone decyzje.

Od tych rozstrzygnięć funkcjonariusz wniósł skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Ten uznał, że zasługują one na uwzględnienie. W uzasadnieniu wskazano, że decyzja o przeniesieniu Wojciecha P. była przedwczesna. WSA dokonał także interpretacji przepisu art. 58 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o CBA (Dz.U. nr 104, poz. 708 z późn. zm.).

Pojęcie użyte w tym przepisie „na określone stanowisko służbowe” oznacza możliwość przeniesienia funkcjonariusza wyłącznie na stanowisko równorzędne. Na takie rozumienie przepisu wskazuje także par. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji szefa CBA (Dz.U. nr 190, poz. 1404). Zgodnie z jego treścią przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji szefa CBA może nastąpić w przypadku przewidywanego wyznaczenia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe.

Orzeczenia WSA zostały zaskarżone przez szefa CBA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Ten uznał skargi za nieuzasadnione i je oddalił.

W ustnym uzasadnieniu do wyroków NSA Małgorzata Pocztarek, sędzia sprawozdawca, wskazała, że w momencie przeniesienia nie upłynął jeszcze okres pozostawania w dyspozycji. Organ zatem naruszył art. 58 ust. 3 ustawy. Przepis ten wyraźnie stanowi, że przeniesienie może nastąpić po upływie okresu pozostawania w dyspozycji. Zgodziła się także ze stanowiskiem WSA, że przesunięcie na inne stanowisko dotyczy wyłącznie stanowiska równorzędnego. Pogląd ten zdaniem sędzi sprawozdawcy potwierdza treść par. 3 rozporządzenia.

Zgodnie z tym przepisem dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe. Wyroki są prawomocne.

SYGN. AKT I OSK 90/11, I OSK 77/11