Komendant oddziału straży granicznej na podstawie par. 8 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. nr 86, poz. 787 z późn. zm.) uchylił opinię służbową dotyczącą starszego chorążego Iwony K. Następnie powołał trzyosobową komisję do dokonania analizy zarzutów zawartych w odwołaniu i wydania nowej opinii. Ponownie wydana opinia została zaskarżona przez funkcjonariuszkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku.

W odpowiedzi na skargę komendant wskazywał, że nie jest ona decyzją administracyjną, a dokumentem wewnętrznym. Nie podlega ona zatem kontroli sądu administracyjnego. WSA uchylił nową opinię oraz decyzję komendanta. Uznał bowiem, że dokument ten jest decyzją administracyjną, gdyż prawodawca w rozporządzeniu określił szczegółowo tryb odwoławczy. Od tego wyroku komendant oddziału straży granicznej złożył skargę kasacyjną.

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w postanowieniu odrzucił skargę i uchylił zaskarżony wyrok. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Małgorzata Borowiec, sędzia sprawozdawca, przypomniała, że zgodnie z art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na:

● decyzje administracyjne;

● postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

● postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

● inne niż powyżej określone akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zakres działania administracji, który podlega kontroli sądowej, nie obejmuje opinii służbowych. Dlatego na te czynności nie przysługuje skarga do WSA. Postanowienie jest prawomocne.

SYGN. AKT I OSK 1446/10