Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z konstytucją art. 5 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Zgodnie z nim prawo do świadczeń rodzinnych dla rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko, przysługuje wtedy, gdy dochody osiągane przez członków rodziny nie przekraczają kryterium dochodowego. Wynosi ono 583 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Przepisy nie uwzględniają sytuacji, gdy rodzice wychowują więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Kryterium nie jest dla nich podwyższane.

Pytanie prawne do TK skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który rozpatrywał sprawę rodzica wychowującego dwójkę niepełnosprawnych dzieci. Gmina odmówiła mu prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Zdaniem WSA w ustawie o świadczeniach rodzinnych doszło do tzw. pominięcia legislacyjnego, bo z punktu widzenia celów ustawy kwestia większej liczby niepełnosprawnych dzieci nie została w niej odzwierciedlona. Sąd zarzucił, że ustawa łamie konstytucyjną zasadę równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tego poglądu.

– Sytuacja rodzin z jednym lub z kilkoma niepełnosprawnymi dziećmi jest różna. Nie mamy jednak do czynienia z naruszeniem zasady sprawiedliwości społecznej – uzasadniała Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sędzia sprawozdawca.

Zdanie odrębne do wyroku wygłosiła sędzia Teresa Liszcz.

Sygn. akt P 41/09