Sejmik województwa podkarpackiego w uchwale nr XXXVII/671/09 z 2 września 2009 r. określił zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Ustalił w nim także reguły obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze (i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć), a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Od tego aktu prawa miejscowego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Rzeszowie wniosła nauczycielka kolegium języków obcych – Beata G. W jej ocenie z treści art. 42 ust. 3 i 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm., dalej KN) nie da się wywnioskować, że sejmik województwa mógł dowolnie ustalić inny wymiar godzin niż wynikający z tych przepisów. Zdaniem skarżącej organ prowadzący szkolę nie miał prawa do podwyższenia tygodniowego wymiaru zajęć do 18 godzin w tygodniu.

WSA nie znalazł podstaw do uwzględnienia zgłoszonych przez nauczycielkę zarzutów. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że sejmik województwa nie przekroczył upoważnienia zawartego w art. 42 ust. 7 pkt 3 KN.

Uznał bowiem, że nauczyciele kolegiów nauczycielskich zostali wyłączeni z katalogu, w którym tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 15 godzin. Od tego orzeczenia nauczycielka złożyła skargę kasacyjną. Jej zdaniem sąd I instancji dokonał błędnej interpretacji przepisów Karty nauczyciela.

Zwróciła uwagę na to, że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli kolegiów nauczycielskich wynosi do 15 godzin na tydzień. Uchwała sejmiku nie mogła zwiększyć tego wymiaru.

Dlatego wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał skargę za bezzasadną i ją oddalił.

NSA wyjaśnił, że stosownie do treści art. 42 ust. 3 KN tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli kolegiów nauczycielskich, z wyjątkiem nauczycieli kolegiów języków obcych, kulturalno-oświatowych i bibliotekarskich (zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć) wynosi 15 godzin. Przepis ten wyraźnie stanowi, że nauczyciela kolegiów języków obcych stanowią wyjątek od tej zasady.

W tej sytuacji zdaniem NSA należy zastosować art. 42 ust. 7 pkt 3 KN, który upoważnia organ prowadzący szkołę do ustalenia pensum dla nauczyciela szkół niewymienionych w ust. 3 tego artykułu, czyli m.in. nauczycieli kolegiów języków obcych. Ustalenie wymiaru czasu pracy w wysokości 18 godzin na tydzień odpowiada więc brzmieniu art. 42 ust. 3 KN. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I OSK 13/11

18 godzin tygodniowo wynosi pensum nauczyciela