Do takich wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Gdańsku, rozpoznając powództwo kobiety, która domagała się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pacjentka, której po leczeniu przeciwnowotworowym amputowano pierś, zdecydowała się na jej rekonstrukcję. Kobieta zgodziła się na wykonanie zabiegu, jednak nie została poinformowana o ryzyku wystąpienia licznych powikłań. Zabieg nie udał się i spowodował pogorszenie wyglądu oraz traumatyczne przeżycia wewnętrzne pacjentki.

Sad okręgowy zasądził na rzecz kobiety wysoką kwotę z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sędziowie zwrócili uwagę, że warunkiem legalności działania lekarza jest zgoda pacjenta odpowiednio poinformowanego. Na lekarzu spoczywa obowiązek uświadomienia pacjentowi, konsekwencji zabiegu operacyjnego i takiego zapoznania go z stanem jego zdrowia oraz ewentualnymi następstwami zabiegu aby pacjent mógł podjąć w pełni świadomą decyzję zgody na zabieg. Sąd uznał, że pacjentka nie otrzymała od lekarza, który zakwalifikował ją do wykonania zabiegu, informacji o ryzyku niepowodzenia.

Sprawa w wyniku apelacji wniesionej przez Zakład Opieki Zdrowotnej trafiła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Zdaniem sędziów kobieta bez wątpienia doznała krzywdy. Zgodnie z art. 31 ustawy z zawodzie lekarza, lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Spoczywający na lekarzu obowiązek wyjaśnienia pacjentowi konsekwencji zabiegu operacyjnego ma na celu także zapoznanie pacjenta ze stanem jego zdrowia i następstwami zabiegu, tak aby pacjent zdecydował się na ten zabieg z pełną świadomością, na co się godzi i czego może się spodziewać. Zakres udzielonych informacji jest uzależniony od rodzaju zabiegu. Zakres ten sięga najdalej w przypadku zabiegów przeprowadzanych w celach estetycznych. W sytuacji kiedy zachodzi bezwzględna konieczność operacji, lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi tylko cel i rodzaj zabiegu oraz zwykłe jego następstwa. Nie musi zapoznawać go z nietypowymi następstwami, które nie są objęte normalnym ryzykiem podejmowanego zabiegu.

Sygn. akt I ACa 51/10