Dyrektor gimnazjum w kwietniu 2009 r. wypowiedział umowę nauczycielce ze skutkiem na koniec sierpnia.

Przyczyną miały być zmiany organizacyjne wynikające z nowych planów nauczania. Od wypowiedzenia zwolniona odwołała się do sądu I instancji. Argumentowała, że przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa, bo w szkole nie zaszły żadne zmiany.

Dodatkowo w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę. Na tej podstawie domagała się przywrócenia do pracy. Powołała się przy tym na art. 177 kodeksu pracy, który zabrania zwalniania kobiet w ciąży.

Dyrektor szkoły wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd uznał, że art. 177 k.p. nie ma zastosowania do zwolnionej nauczycielki. Była ona zatrudniona przez szkołę publiczną, na stanowisku nauczycielki na podstawie mianowania. Stosuje się więc wobec niej Kartę nauczyciela (KN), a nie k.p.

Sąd podkreślił, że przepisy KN nie regulują ochrony stosunku pracy nauczycielki zatrudnionej na podstawie mianowania w związku z ciążą. Karta zawiera jednak regulację kompleksową i zupełną w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy, co wyklucza zastosowanie art. 177 k.p. Sąd oddalił więc żądania zwolnionej.

Nauczycielka wniosła apelację do sądu II instancji. Ten wskazał, że art. 91c ust. 1 KN w spawach nieuregulowanych odsyła do k.p.

Z kolei z art. 5 k.p. wynika, że w przypadku gdy stosunek pracy określonej grupy pracowników, np. nauczycieli, nie jest uregulowany dokładnie w obowiązujących ich ustawach, można odwoływać się do k.p. Dlatego do zwolnionej nauczycielki ma zastosowanie art. 177 k.p.

Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i przywrócił nauczycielkę do pracy.

Dyrektor szkoły wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Ten uznał, że zakaz wypowiadania wprowadzony przez art. 177 par. 1 k.p. ma charakter szerszy. W efekcie taki zakaz obowiązuje także w przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpiło przed początkiem okresu ochrony (przed początkiem ciąży), jeżeli skutek rozwiązujący tego oświadczenia następuje w okresie objętym ochroną.

SN oddalił więc skargę kasacyjną.

Sygn. akt II PK 85/10

Ważne!

Nauczyciel mianowany – to trzeci z czterech możliwych awansów zawodowych, który można osiągnąć po sześciu latach pracy. Osoba z tym stopniem zyskuje szczególną ochronę stosunku pracy. Dyrektor szkoły może ją zwolnić dopiero przy częściowej lub całkowitej likwidacji szkoły lub negatywnej ocenie, od której przysługuje odwołanie i może trwać kilka lat. O zwolnieniu może też zdecydować długotrwała choroba i ukończenie 65 lat