Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj o niezgodności z konstytucją art. 10 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zgodnie z nim osoba uprawniona do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) nie może ich otrzymywać, jeżeli jest pełnoletnia i ma własne dziecko. Zdaniem TK przepis ten narusza konstytucyjną zasadę równości i sprawiedliwości społecznej oraz szczególnej pomocy państwa dla rodzin niepełnych.

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego nabywają osoby, które mają problem z egzekucją alimentów i osiągają dochód nieprzekraczający 725 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Świadczenia są wypłacane do czasu ukończenia przez dziecko 18 lub 25 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub studiuje. Bezterminowo pomoc przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Przepisy przewidują, że świadczenia z FA nie mogą być przyznane, jeżeli osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w domu dziecka), zawarła małżeństwo lub ukończyła 18 lat i ma dziecko.

Z wnioskiem o niezgodność z konstytucją tej ostatniej przesłanki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich. Wskazał, że wykluczenie z kręgu uprawnionych do świadczeń osób, które nie mają 25 lat, kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, ale mają dziecko, nie realizuje podstawowego celu, któremu służą świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. To rozwiązanie nie zapewnia bowiem takim osobom pomocy w zdobyciu wykształcenia.

– Ustawodawca nie przedstawił motywów, które przemawiałyby za przyjęciem takiego rozwiązania prawnego – powiedział Marek Kotlinowski, sędzia TK.

Dodał, że pełnoletnim osobom, które chcą kontynuować naukę, należy się szczególna pomoc ze strony państwa. Skoro jej elementem są świadczenia z FA, to posiadanie dziecka nie powinno ich wykluczać z kręgu uprawnionych do pomocy.

Osoby, które na podstawie zakwestionowanego przez TK przepisu otrzymały decyzję odmawiającą przyznania świadczeń, mogą na podstawie art. 145a par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego żądać wznowienia postępowania oraz ubiegać się o przyznanie zaległych świadczeń z FA. Taką skargę muszą złożyć w ciągu miesiąca od publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw.