ZUS nie rozpoznał wniosku ubezpieczonego z lutego 2008 roku o rentę wypadkową. Przyznał mu natomiast rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ten odwołał się od tej decyzji do sądu, który odmówił rozpoznania odwołania ubezpieczonego, w którym domagał się renty wypadkowej, gdyż o tę rentę toczyła się wtedy sprawa przed innym sądem. ZUS już w 2003 roku odmówił jej ubezpieczonemu. A sprawa o nią toczyła się w 2008 roku w innym postępowaniu przed sądem apelacyjnym.

Z tego samego powodu (zawisłość sprawy) także sąd apelacyjny odmówił rozpoznania apelacji. Także Sąd Najwyższy nie poparł ubezpieczonego.

SN przypomniał, że postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych poprzedza decyzja ZUS. Może być zakwestionowana przez ubezpieczonego, jeśli ten wniesie od niej odwołanie. Ubezpieczony może odwołać się od okoliczności uwzględnionych w decyzji. Jeśli zatem, jak w tej sprawie, ZUS nie rozpoznawał sprawy o rentę wypadkową, to ubezpieczony nie może się odwoływać do okoliczności związanych z tą rentą. Może natomiast, jeśli ZUS przyznał mu rentę z tytułu niezdolności do pracy, domagać się na przykład tej renty, ale wcześniej, niż ZUS ustalił prawo do niej. Jest tak dlatego, bo odwołanie wnoszone od decyzji organu nie ma charakteru samodzielnego żądania, a jeżeli takie zostanie zgłoszone, sąd nie może go rozpoznać. Przykładowo ubezpieczony, któremu ZUS odmówił wcześniejszej emerytury, nie może w odwołaniu żądać przyznania renty.

Tylko w jednym przypadku ustawodawca dopuścił takie odwołanie. Wtedy gdy ZUS nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia wniesienia wniosku

sygn. akt II UK 84/10