Pracownik był zatrudniony w firmie od kwietnia 1994 r. do listopada 2006 r. W zakładzie obowiązywał zbiorowy układ pracy, zgodnie z którym pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po 10 latach stażu pracy w firmie. Ponadto dodatkowym kryterium jej nabycia było posiadanie przez niego co najmniej 20-letniego łącznego stażu pracy. 10-letni okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy upłynął mu 31 marca 2004 r.

Nagroda jubileuszowa nie zależy od własności firmy

Pracownik zaczął pracować we wrześniu 1985 r. Dwudziestoletni okres zatrudnienia kończył mu się więc 1 września 2005 r. Firma odmówiła więc wypłaty nagrody. Wskazała, że po 10 latach pracy w firmie nie posiadał 20 lat ogólnego stażu pracy.

Od tej decyzji pracownik odwołał się do sądu I instancji. Ten oddalił żądanie pracownika, który odwołał się do sądu II instancji.

Zdaniem sądu apelacyjnego, bez znaczenia dla uprawnień pracownika pozostaje okoliczność, że najpierw osiągnął 10-letni okres zatrudnienia w firmie, a później ogólny staż pracy. Podkreślił, że postanowienia układu nie zastrzegają, że wszystkie kryteria do nabycia nagrody muszą być spełnione w tym samym czasie. Sąd zmienił zaskarżony wyroki i nakazał firmie wypłacenie pracownikowi 14 tys. nagrody.

Firma wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że prawo do nagrody jubileuszowej można nabyć tylko w tym dniu, w którym pracownik osiąga 10-letni staż pracy w firmie. Wskazał też, że 1 września 2005 r. (dzień nabycia 20-letniego stażu pracy) nie jest dniem, w którym dokładnie upłynął ten 10-letni okres. Dlatego w ocenie SN, jeśli pracownik nie spełnia wszystkich warunków do nagrody w danym dniu, to nie może ono powstać później. SN uchylił więc zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sygn. akt II PK 199/09

OPINIA

Dawid Zdebiak

radca prawny z Kancelarii Gujski Zdebiak

Najczęściej pracownicy otrzymują premię lub nagrodę. Wypłatę pierwszej określają jasne kryteria. Dlatego pracownik po ich spełnieniu może domagać się zapłaty. Charakter premiowy ma też nagroda jubileuszowa. Z kolei druga, tj. nagroda, jest przyznawana wedle swobodnego uznania. Jednak pracownik, który jej nie otrzymał, może domagać się odszkodowania za nierówne traktowanie. Wystarczy, że udowodni przed sądem, że pracuje tak samo wydajnie jak nagrodzony pracownik.