Pracownik był zatrudniony w firmie od sierpnia 1983 r. na stanowisku kontrolera. W związku z likwidacją czterech stanowisk kontrolerów pracodawca wypowiedział mu warunki pracy i płacy. W miejsce dotychczasowego stanowiska zaproponowano mu stanowisko odlewacza wytopów z pensją o 100 zł wyższą niż dotychczas.

Cofnięte wypowiedzenie

Pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków, bo zaproponowane stanowisko nie odpowiadało jego wykształceniu i kwalifikacjom. Ponadto lekarz w trakcie badań profilaktycznych stwierdził, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy na nowym stanowisku. Firma wycofała się z wcześniejszej decyzji i chciała, żeby pracownik pozostał na pierwotnym miejscu pracy. W związku z tym przesłała pracownikowi oświadczenie o uchyleniu wcześniejszego wypowiedzenia (z powodu błędu). Pracownik nie wyraził jednak zgody na cofnięcie wypowiedzenia i dlatego jego stosunek pracy ustał po trzech miesiącach. Ponadto domagał się odszkodowania z pakietu socjalnego.

Firma odmówiła wypłacenia odszkodowania, argumentując, że gwarancje z pakietu nie przysługują pracownikowi, który nie przyjął nowych warunków pracy i płacy. Podkreśliła, że wyjątkiem może być tylko takie wypowiedzenie zmieniające, które prowadzi do obniżenia pensji, lub zaproponowanie takiego stanowiska, które nie odpowiadałoby jego kwalifikacjom.

Racja po stronie firmy

Od tej decyzji pracownik odwoła się do sądu I instancji. Zdaniem sądu firma zaproponowała pracownikowi wyższe wynagrodzenie, a więc nie mógł on nabyć prawa do odszkodowania.

Sąd oddalił żądania pracownika. Odwołał się on do sądu II instancji. Ten uznał, że pojęcie kwalifikacje obejmuje nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale też stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na określonym stanowisku. Sąd uznał, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie z pakietu socjalnego i nakazał firmie wypłacenie mu 79 tys. zł odszkodowania.

Firma wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że pracownik, który nie zgadza się na propozycję pracodawcy dotyczącą cofnięcia wypowiedzenia zmieniającego z uwagi na stan jego zdrowia, nie nabywa prawa do przewidzianego w pakiecie socjalnym odszkodowania. SN wskazał też, że pracownik chciał jedynie wykorzystać błąd pracodawcy i otrzymać odszkodowanie. SN uchylił więc zaskarżony wyroki i przekazał do ponownego rozpatrzenia.

Sygn. akt III PK 48/09

OPINIA

Dawid Zdebiak

radca prawny z Kancelarii Gujski Zdebiak

Można uznać, że pracownik, który nie zgadza się na cofnięcie wypowiedzenia zmieniającego, przyczynia się do zerwania przez firmę gwarancji określonych w pakiecie socjalnym. Dlatego w takim przypadku żądanie odprawy przez pracownika prowadzi do nadużycia jego prawa. Pracownik mógłby ją otrzymać tylko wtedy, gdyby udowodnił, że jego powrót do pracy jest nieuzasadniony np. ze względu na konflikt z pracodawcą.