Nauczyciel mianowany w maju powiadomił dyrektora szkoły, że nabył prawo do emerytury. Rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie porozumienia stron i wygasało z końcem roku szkolnego. W okresie wypowiedzenia lekarz orzecznik ZUS stwierdził u pedagoga trwałą niezdolność do pracy. Następnie nauczyciel na podstawie tego orzeczenia domagał się od dyrektora dwóch odpraw z tytułu niezdolności do pracy i przejścia na emeryturę. Dyrektor nie uwzględnił żądań nauczyciela i ten odwołał się do sądu.

Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrujący tę sprawę zwrócił się do Sądu Najwyższego (SN) z zapytaniem, czy nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), jeżeli w dacie ustania stosunku pracy jest on niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy.

SN orzekł, że o niezdolności do pracy nauczyciela powinien, zgodnie z Kartą, zdecydować lekarz przeprowadzający badanie okresowe, a nie orzecznik ZUS. Ponadto prawo do odprawy z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku niezdolności do pracy, gdy umowa o pracę jest wypowiedziana przez dyrektora szkoły, a nie jest rozwiązywana na podstawie porozumienia stron. Ze względu na to, że pedagog niespełnienia tych warunków, SN uznał, że w tym przypadku udzielenie odpowiedzi jest bezzasadne.

Sygn. III PZP/09