Zakład pracy wypowiedział pracownicy (13 grudnia 2006 r.) umowę o pracę w części dotyczącej miejsca wykonywania pracy. Było to uzasadnione przeniesieniem części działalności do nowego magazynu. Zaproponowano jej zatrudnienie w nowym miejscu. Jednak 7 lutego 2007 r. pracownica złożyła oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. W ten sposób wyraziła dorozumianą zgodę na rozwiązanie umowy o pracę. W związku z tym stosunek pracy ustał 31 marca 2007 r. Pismem z 13 sierpnia 2007 r. pracownica wniosła o cofnięcie wypowiedzenia warunków umowy o pracę ze względu na to, że w dniu rozwiązania umowy o pracę była w ciąży, o czym wtedy jeszcze nie wiedziała. Jednocześnie zaznaczyła, że uchyla się od skutków swojego oświadczenia wyrażającego zgodę na rozwiązanie umowy o pracę jako złożonego pod wpływem błędu co do istotnych okoliczności wpływających na podjęcie przez nią decyzji. Zgłosiła też gotowość do pracy. Oczekiwała również wypłacenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Zakład pracy nie uznał żądań zwolnionej pracownicy. W związku z tym wniosła pozew przeciwko niemu.

Sąd rejonowy, który go rozpatrywał, stwierdził, że wypowiedzenie zmieniające było zgodne z prawem i skuteczne. Podobne stanowisko zajął sąd okręgowy. W skardze kasacyjnej zwolniona pracownica zaskarżyła to orzeczenie w całości. Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego, który przy jej rozpatrywaniu zauważył, że w dniu złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy pracownica nie była w ciąży. W związku z tym wypowiedzenie zmieniające nastąpiło w jej przypadku na zasadach ogólnych. Sąd Najwyższy podkreślił, że istotą błędu jako wady oświadczenia woli jest mylne wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy. Nie odnosi się to do mylnego wyobrażenia o zdarzeniach, które maja dopiero powstać w przyszłości. W ocenie Sądu Najwyższego pracownica, która złożyła oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków pracy proponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym i następnie zaszła w ciążę przed datą rozwiązania umowy o pracę (na skutek tego wypowiedzenia), nie działała pod wpływem błędu. Z tego powodu uchylenie się przez nią od skutków prawnych oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków ze względu na błąd jest nieskuteczne. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że w tego typu sytuacjach prawo nie przewiduje innej podstawy skutecznego uchylenia się przez pracownicę od oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na jego cofnięcie.

Sygn. akt I PK 17/09