ORZECZENIE

Pracownik został zatrudniony w izbie celnej na podstawie umowy o pracę jako młodszy inspektor komórki skarbowej. W czerwcu 2007 r. otrzymał ustne polecenie od naczelnika urzędu, aby przeprowadził dodatkową kontrolę podatkową w firmie. Odmówił wykonania tego polecenia. Kierownik urzędu pouczył go, że członek korpusu służby cywilnej, którym był, jest zobowiązany wykonywać polecenia służbowe przełożonych. Mimo że naczelnik jeszcze dwukrotnie ponawiał swoje polecenie pracownik go nie wykonał.

W lipcu 2007 r. naczelnik wypowiedział więc pracownikowi warunki umowy o pracę. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazał niewywiązanie się przez niego, jako członka korpusu służby cywilnej, z obowiązku wykonywania poleceń służbowych. W wyniku wypowiedzenia pracownik został przeniesiony do pracy w innym urzędzie na takie same stanowisko i z tym samym wynagrodzeniem.

Z tą decyzją nie zgodził się pracownik, który odwołał się do sądu I instancji. Zażądał przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Sąd wskazał, że pracownik jest członkiem korpusu służby cywilnej i jest obowiązany wykonywać polecenia służbowe przełożonych. Ponadto podkreślił, że jeśli jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem, to powinien na piśmie poinformować o tym przełożonego. Jeśli przełożony pisemnie potwierdzi polecenie, to pracownik jest zobowiązany je wykonać. Sąd uznał, że skoro pracownik odmówił trzykrotnie wykonania polecenia, to naczelnik właściwie uznał, że w interesie służby cywilnej jest przeniesienie go do urzędu w innej miejscowości. Sąd I instancji oddalił żądania pracownika, a ten odwołał się do sądu II instancji.

Zdaniem sądu apelacyjnego naczelnik urzędu nie może zmieniać pracownikowi służby cywilnej warunków pracy w trybie ustawy – Kodeks pracy. Argumentował, że zgodnie z ustawą o służbie cywilnej kierownik urzędu najpierw musi przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne i ewentualnie zastosować jedną z przewidzianych kar dyscyplinarnych. A to, zdaniem sądu, wyklucza możliwość zmiany warunków pracy bez prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Sąd apelacyjny zmienił więc zaskarżony wyrok i przywrócił urzędnika do pracy na poprzednich warunkach.

Kierownik urzędu wniósł na ten wyrok skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W ocenie SN przeniesienie członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości, może być dokonane tylko na wniosek lub za zgodą pracownika. Sprawa zmiany warunków pracy pracownika służby cywilnej w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy pozostaje więc nieuregulowana.

Zdaniem SN wobec takiego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pracodawca może jednak zastosować wypowiedzenie zmieniające w sytuacji zarzutu naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej. Sąd wskazał, że odmienna interpretacja kreowałaby znacznie większą stabilizację stosunku zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w porównaniu z urzędnikami mianowanymi, którzy mogą zostać przeniesieni na inne stanowisko lub do innej miejscowości jednostronną decyzją przełożonego.

SN uznał, że odmowa wykonania polecenia stanowi wystarczające uzasadnienie dla dokonania przeniesienia pracownika do innego urzędu. SN uchylił zaskarżony wyrok i oddalił żądanie pracownika.

Sygn. akt II PK 316/08