ORZECZENIE

Pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony w likwidowanym oddziale firmy. Zarząd spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Powiadomił też związki zawodowe oraz powiatowy urząd pracy o wszczęciu procedury tych zwolnień. Zawierała ono m.in. informację o liczbie zwalnianych pracowników, przyczynie likwidacji, terminie i kolejności dokonywanych zwolnień. Następnie odbyło się spotkanie pracodawcy ze związkami, gdzie firma przedstawiła projekt porozumienia w sprawie zwolnień grupowych i projekt regulaminu, który dotyczył tych zwolnień. Spotkanie negocjacyjne nie zakończyło się zawarciem porozumienia. Pracodawca poinformował związki o upływie terminu do zawarcia porozumienia i wyznaczył dodatkowy termin spotkania. Na spotkanie nie stawił się nikt ze związków, dlatego pracodawca w drodze zarządzenia wprowadził regulamin zwolnień obejmujący regulamin premiowania i przesłał go do związków (weszły w spór zbiorowy z pracodawcą) oraz do urzędu pracy.

Na tej podstawie zarząd spółki rozwiązał z jednym z pracowników umowę o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Zwolniony uznał, że nastąpiło to z naruszeniem przepisów prawa pracy i wniósł pozew przeciwko firmie. Sąd I instancji uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi nie narusza przepisów kodeksu pracy dotyczących wypowiadania umów o pracę ani przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych. Zdaniem sądu przyczyna zwolnień wskazana związkom była rzeczywista, konkretna i uzasadniona. Żądanie zasądzenia odszkodowania nie zasługiwało więc, zdaniem sądu, na uwzględnienie. W efekcie oddalił żądania pracownika, a ten odwołał się do sądu apelacyjnego.

Sądu uznał za bezzasadny zarzut naruszenia art. 2 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych, przyjmując, że pracodawca, informując związek o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, zawarł w tym zawiadomieniu wszystkie konieczne elementy. Ponadto zdaniem sądu pracodawca nie miał obowiązku poinformowania związku, dlaczego dochodzi do likwidacji. W związku z tym sąd oddalił apelację pracownika, a ten wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

W ocenie SN przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie odnoszą się do trybu wypowiadania umowy o pracę. Dlatego, zdaniem SN, nie sposób uznać, że naruszenie przez pracodawcę przepisów tej ustawy stanowi jednocześnie naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. SN wskazał, że jeśli spór zbiorowy dotyczy warunków zwolnień grupowych, to toczy się odrębnie i nie ma wpływu na procedury obowiązujące przy tych zwolnieniach. Uznał też, że niezawarcie porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi w zakresie zwolnień grupowych i wszczęcie sporu zbiorowego w sprawie warunków tych zwolnień nie stanowi przeszkody w wydaniu przez pracodawcę regulaminu zwolnień grupowych i wypowiadaniu umów o pracę. Nie blokuje też możliwości zwolnień na podstawie regulaminu. SN oddalił więc skargę kasacyjną.

Sygn. akt II PK 146/08