Dzisiaj TK orzeknie, czy wcześniejsze okresy zatrudnienia nauczyciela w tzw. warunkach szkodliwych sumuje się przy ustalaniu prawa do jego wcześniejszej emerytury.

Stanisław P. pracował przez niemal dziesięć lat w szczególnych warunkach i przez dziewięć lat w szczególnym charakterze jako nauczyciel. ZUS odmówił mu prawa do wcześniejszej emerytury, bo nie przepracował 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Organ rentowy powołał się na par. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Przepis ten, zdaniem ZUS, nie daje możliwości zaliczenia nauczycielowi do okresów pracy w szczególnym charakterze jakichkolwiek innych okresów zatrudnienia, nawet w szczególnym charakterze lub warunkach. Sąd okręgowy zmienił decyzję ZUS, a ten wniósł apelację, którą sąd apelacyjny uwzględnił. Skarżący wniósł więc skargę konstytucyjną.

Jego zdaniem par. 4 ust. 3 rozporządzenia narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Daje prawo zaliczania do okresu pracy w szczególnych warunkach okresów zatrudnienia w pewnych zawodach, a w innych nie, mimo że także one wymagają szczególnej sprawności fizycznej i psychicznej.

Sygn. akt SK 9/07