ORZECZENIE

Powód pracował w urzędzie miejskim, gdzie posiadał status pracownika samorządowego mianowanego. Jego stanowisko pracy uległo likwidacji i 19 stycznia 2006 r. rozwiązano z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.). Ponieważ powód uzyskał prawo do emerytury, urząd gminy wypłacił mu odprawę emerytalną. Po zwolnieniu z urzędu pracownik przeszedł na emeryturę i już w żadnym innym miejscu nie pracował. Uznał jednak, że należy mu się jeszcze, poza odprawą, sześciomiesięczne wynagrodzenie. Wskazywał, że po zwolnieniu z urzędu nie uzyskał ponownego zatrudnienia. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w przypadku ustania zatrudnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Sąd I instancji podzielił stanowisko powoda. Stwierdził, że osoba mająca status emeryta i pozostająca bez pracy powinna otrzymać wynagrodzenie za ten okres. Tak uznał również sąd II instancji, który oddalił apelację urzędu. Sąd stwierdził, że zwolnienie z pracy spowodowało przejście na wcześniejszą emeryturę i wygasiło aktywność zawodową powoda. Brak jest podstaw do odmawiania wypłaty tego, co się mu zgodnie z ustawą należy. Pozwany urząd zaskarżył ten wyrok skargą kasacyjną, w której argumentował, że fakt nabycia przez powoda prawa do emerytury i pobierania świadczenia emerytalnego, jak również otrzymania odprawy emerytalnej wyklucza prawa byłego pracownika samorządowego do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu stwierdził, że jedną z przesłanek wypłaty spornego świadczenia jest pozostawanie przez pracownika samorządowego bez pracy z powodu likwidacji lub reorganizacji pracodawcy. Wynagrodzenie, którego domagał się powód, ma charakter odszkodowawczy, ponieważ przysługuje pod warunkiem pozostawania bez pracy i tylko w okresie braku zatrudnienia. Ma zatem rekompensować nieuzyskiwanie dochodu z zatrudnienia. W sytuacji zmiany statusu pracowniczego na emerytalny i pobierania emerytury świadczenie to nie przysługuje, gdyż nie można zasadnie twierdzić - w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych - że emeryt pozostaje bez pracy.

Sygn. akt I PK 191/07