Wiktor S. wystąpił do komendanta powiatowego Policji o przeliczenie wysługi lat pracy i zaliczenie do niej okresu, w którym podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu współpracy w zakładzie handlowym. Organ odmówił wzrostu uposażenia zasadniczego. W uzasadnieniu wskazano, że okres podlegania ubezpieczeniu z tytułu współpracy nie należy do żadnego z okresów wymienionych w par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego, w szczególności nie do przyjęcia jest, że był to okres zatrudnienia lub też okres równorzędny.

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął sąd administracyjny, ale ten nie przyznał mu racji. Sąd przypomniał, że odnośnie do okresu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie istnieją przepisy, które stanowiłyby o jego zaliczeniu do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, z faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i możliwości korzystania z określonych świadczeń nie można wyciągać wniosku, że pozostawał on w takim stosunku prawnym, który może być uznany za równoważny do stosunku pracy, służby czy innego zaliczanego do wysługi lat. Współpraca przy prowadzeniu działalności nie jest w szczególności wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego czy umowy o pracę nakładczą. Nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek ten charakteryzuje się w szczególności koniecznością osobistego wykonania pracy, podporządkowaniem pracownika pracodawcy, wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, a ponadto odpłatnością pracy. Współpraca przy prowadzeniu działalności nie ma cech takiego stosunku, nie wynika ona z umowy łączącej obie strony, ale z więzi bliskości, jaka łączy osobę prowadzącą działalność z osobą współpracującą i związanej z tym pomocy w prowadzeniu tej działalności.