Intencją ustawodawcy podejmującego decyzję o wykreśleniu z sektora finansów publicznych formy organizacyjno-prawnej jaką jest zakład budżetowy działający w sferze oświaty było przede wszystkim przekształcenie podmiotów wykonujących ważne ze względów społecznych zadania w jednostki organizacyjne działające w innych ramach prawnych. W przypadku przedszkoli publicznych, jako wyłączną formę organizacyjno-prawną wskazano jednostkę budżetową (art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Należy zatem założyć, że wprowadzone na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zmiany w zakresie systemu jednostek sektora finansów publicznych miały m.in. na celu nie likwidację tego rodzaju działalności, lecz przekształcenie dotychczasowych przedszkoli, działających jako zakłady budżetowe, w prowadzące taką samą – pod względem merytorycznym – działalność oświatową, jednostki budżetowe. Nadmienić należy, że proces przekształcania zakładów budżetowych w inne formy był przewidziany także pod rządami „starej” ustawy o finansach publicznych z 2005 r. W wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (...) wskazano, iż likwidacja zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w inną formę polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu bilansu (§ 69). Przepisy tego aktu pozostają nadal w mocy i winny mieć zastosowanie obecnie w przypadku przedszkoli publicznych.

Likwidacja zakładu budżetowego, w której to formie funkcjonuje przedszkole publiczne, nie może być utożsamiane z likwidacją, o której mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty. Likwidacja przewidziana w ustawie o systemie oświaty oznacza bowiem całkowite zaprzestanie działalności przez przedszkole, a także przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania kuratorowi oświaty (art. 59 ust. 3).

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z zakończeniem działalności przedszkola. Likwidacji ulega jedynie dotychczasowa forma gospodarki finansowej. W opisanej sytuacji, w której nie dochodzi do likwidacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie ma podstaw do rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu, a tym samym wypłacania im odpraw.

Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów