Jakie świadczenia wzrosną od 2016 roku

W przyszłym roku Polacy mogą się spodziewać wzrostu niektórych świadczeń, w tym świadczenia pielęgnacyjnego. Rodzice będą mogli też skorzystać z nowego świadczenia w wysokości 1000 zł, otrzymają też od nowego rządu 500 zł na dziecko. Nie wiadomo jednak, czy emeryci dostaną obiecany jednorazowy dodatek do najniższych świadczeń.

 • <b>1000 zł od Kopacz</b>
<br>
<br>
W 2016 roku na pewno skorzystają rodzice - zatroszczyły się o nich niemal wszystkie partie polityczne.
<br>
<br>
Jeszcze rząd Ewy Kopacz wprowadził więc nowe świadczenie rodzicielskie dla osób, którym urodziło się dziecko, ale do tej pory nie przysługiwał im zasiłek macierzyński. Prawo do nowego świadczenie będą miały także osoby przysposabiające dziecko lub obejmujące je opieką.
<br>
<br>
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł od 1 stycznia 2016 roku otrzymają więc między innymi studentki, rolnicy, osoby bezrobotne i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku osób, które mają zasiłek macierzyński niższy niż 1 tys. zł, zostanie on podwyższony do tej kwoty. Świadczenie ma być przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.
<br>
<br>
Ta forma wsparcia będzie zasadniczo wypłacana przez 52 tygodnie. Okres ten będzie jednak się wydłużał, jeżeli w trakcie porodu urodzą się (lub zostają przysposobione) wieloraczki. Przykładowo w przypadku trojaczków uprawnienie do świadczenia będzie wynosić 67 tygodni.
 • <b>500 zł na dziecko rodzinie od Szydło</b>
<br>
<br>
PiS nie pozostaje w tyle za PO. Politycy zwycięskiej partii zapewniają, że <a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904960,500-zl-na-dziecko-od-kiedy.html" title=""><font color="#C9C9C9">najpóźniej wiosną ruszy ich program „Rodzina 500+">></font></a>
<br>
<br>
Jeżeli PiS zdoła wprowadzić swoją propozycję”, to od przyszłego roku rodziny z dzieckiem otrzymają więc co miesiąc od 500 złotych - wysokość wsparcia będzie zależeć od poziomu zarobków i liczby dzieci. Świadczenie przy pierwszym dziecku dostaną więc obligatoryjnie pary, jeśli dochody w gospodarstwie domowym nie przekroczą 800 zł na osobę (lub 1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). Przy wyższych zarobkach świadczenie będzie wypłacane dopiero po urodzeniu drugiego i każdego kolejnego dziecka. <a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901920,500-zl-na-dziecko-pis-wybory.html" title=""><font color="#C9C9C9">Tutaj przeczytasz o szczegółach projektu>></font></a>
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901998,500-zl-na-dziecko-jak-dostac-500-zlotych-na-dziecko-pis.html" title=""><font color="#C9C9C9">Jak dostać 500 zł na dziecko od 2016 roku. Krok po kroku>></font></a>
 • <b>Kolejna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego</b>
<br>
<br>
Od przyszłego roku nastąpi również kolejna podwyżka kwoty wypłacanej uprawnionym (głównie rodzicom niepełnosprawnego dziecka, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia w celu sprawowania opieki) do świadczenia pielęgnacyjnego.
<br>
<br>
Podwyżkę rodzice dzieci niepełnosprawnych wywalczyli sobie od rządu jeszcze w zeszłym roku. Wysokość świadczenia jest podnoszona stopniowo i do 31 grudnia 2014 roku opiekunowie dostawali w sumie 1000 zł miesięcznie - 800 zł samego świadczenia i 200 zł dopłaty z rządowego programu.
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2015 r. świadczenie wynosi już 1200 zł miesięcznie, a po 31 grudnia ulegnie ono zwiększeniu do 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).
<br>
<br>
Ponadto od 1 stycznia 2017 roku świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/841874,zasilek-czy-swiadczenie-pielegnacyjne-zobacz-zasady-przyznawania-i-ich-wysokosc-w-2015-roku.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zasiłek czy świadczenie pielęgnacyjne? Zobacz zasady przyznawania i ich wysokość w 2015 roku>></font></a>
 • <b>Wyższe zasiłki i dodatki na dzieci</b>
<br>
<br>
Już od 1 listopada wzrosły też progi uprawniające do pomocy finansowej oraz zasiłki na dzieci, a także niektóre dodatki, które do nich przysługują. W okresie zasiłkowym 2015/2016 wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 764 zł. 
<br>
<br>
Podstawowe świadczenie rodzinne, czyli zasiłek na dziecko, wynosi więc teraz:
<br>
- 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat (obecnie 77 zł),
<br>
- 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia (obecnie 106 zł),
<br>
- 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin (obecnie 115 zł).
<br>
<br>
Spośród siedmiu różnych dodatków, które są związane z zasiłkiem na dziecko, podwyższeniu uległy cztery. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosił 170 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Teraz wzrósł do 185 zł lub 370 zł przy dwojgu i większej liczbie małoletnich dzieci. Ponadto kwota zasiłku nadal będzie może być zwiększona o 80 zł na niepełnosprawne dziecko (lub o 160 zł, gdy jest ich co najmniej dwoje).
<br>
<br>
Zwiększył się też – z 80 zł do 90 zł miesięcznie – dodatek przysługujący rodzinom wielodzietnym. Kolejny dodatek, związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka, wynosił 60 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 80 zł miesięcznie do 24. urodzin. Po zmianie jego kwoty wzrosły odpowiednio do 80 zł oraz 100 zł.
<br>
<br>
Ostatni z podwyższanych dodatków jest wypłacany, gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania. Jeżeli dojeżdża do szkoły, której siedziba znajduje się w innej miejscowości, rodzic otrzyma 63 zł miesięcznie (o 13 zł więcej). Natomiast gdy dziecko przenosi się do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek wynosi 105 zł, czyli wzrosło o 15 zł w porównaniu z dotychczasową kwotą.
<br>
<br>
Ponadto zasiłki i dodatki będą wzrastać w kolejnych okresach zasiłkowych, rozpoczynających się 1 listopada 2016 r. oraz 1 listopada 2017 r. Przykładowo zasiłek na dziecko w przedziale wiekowym 5–18 lat za rok ma wzrosnąć ze 118 zł do 124 zł, aby docelowo za dwa lata wynosić 130 zł.
<br>
<br>
Natomiast bez zmian przez trzy kolejne okresy zasiłkowe pozostaną kwoty pozostałych dodatków i będą one wynosić:
<br>
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys zł jednorazowo,
<br>
- dodatek związany z opieką nad dziećmi w trakcie urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
<br>
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/892642,o-ile-wzrosnie-kryterium-dochodowe-uprawniajace-do-swiadczen-na-dzieci.html" title=""><font color="#C9C9C9">O ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci>></font></a>
 • <b>Waloryzacja nawet nie niska, tylko żadna</b>
<br>
<br>
Jak co roku od dnia 1 marca każdego roku powinna zostać także przeprowadzona waloryzacja wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. Rząd Ewy Kopacz zdecydował, że w 2016 roku świadczenia będą podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/818938,typy-waloryzacji-swiadczen-emerytalno-rentowych.html" title=""><font color="#C9C9C9">jakie są typy waloryzacji, przeczytasz tutaj>></font></a>, zgodnie z którym wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
<br>
<br>
<a href="http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/896685,rzad-przyjal-projekt-budzetu-na-2016-r-2-mld-na-podwyzki-wiecej-pieniedzy-na-sluzby-specjalne.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem budżetu>></font></a>, wskaźnik waloryzacji na 2016 rok powinien wynieść 100,52 proc., a to oznacza, że w 2016 roku wszystkie świadczenia miałyby zostać zwiększone zaledwie o 0,52 proc. Najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosłaby więc o 4,57 zł brutto. Emeryt, który obecnie dostaje 880,50 zł, w marcu przyszłego roku mógłby liczyć 885,07 zł.
<br>
<br>
Jednak nawet te pieniądze są niepewne, bowiem zmieniły się prognozy gospodarcze - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/905347,waloryzacja-i-jednorazowy-dodatek-do-emerytur-rzad-kopacz.html" title=""><font color="#C9C9C9">więcej o tym przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Co z jednorazowym dodatkiem do emerytur</b>
<br>
<br>
Co więcej, także zaplanowany przez Ewę Kopacz jednorazowy dodatek do najniższych emerytur może nie zostać wypłacony z powodu błędu popełnionego przez kancelarię ustępującej premier - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/905347,waloryzacja-i-jednorazowy-dodatek-do-emerytur-rzad-kopacz.html" title=""><font color="#C9C9C9">więcej o tym przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Planowane dodatki miały być wypłacane osobom, których świadczenie nie przekracza kwoty 2 000 zł brutto (według stanu na dzień 29 lutego 2016 roku) - tylko z waloryzacją świadczenie zostałoby zwiększone o 10,40 zł brutto.
<br>
<br>
Do dodatku miałyby dokładnie prawo osoby uprawnione do emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytur i rent służb mundurowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur i rent rolników, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych.
<br>
<br>
Wysokość wsparcia miałby być uzależniona od wysokości pobieranych świadczeń i wynosić:
<br>
- 350 zł – dla świadczeń w wysokości do 900 zł;
<br>
- 300 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 900 do 1 100 zł;
<br>
- 200 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 1 100 do 1 500 zł;
<br>
- 100 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 1 500 do 2 000 zł.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/905712,waloryzacja-emerytur-psl-dodatek-do-niskich-emerytur-i-rent.html" title=""><font color="#C9C9C9">Waloryzacja za niska. PSL ma projekt o dodatku do niskich emerytur i rent>></font></a>

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (5)

 • zona wygrala w sadzie.(2015-11-18 07:22) Zgłoś naruszenie 133

  a co ze swiadczeniem pielegnacyjnym dla opiekunuw doroslych niepelnosprawnych.

  Odpowiedz
 • czarnadziuraczyliotchłań(2015-11-19 19:09) Zgłoś naruszenie 130

  A zasiłek pielęgnacyjny? Od 7 lat bez zmian, czyli 153 zł. Oj, niegodni, no niegodni waloryzacji są owi uprawnieni do zasiłku.

  Odpowiedz
 • jola(2016-04-17 12:03) Zgłoś naruszenie 10

  kiedy wreszcie wejdzie podwyżka dla opiekuna osoby starszej ile można czekać przecież rodzicach schorowanych sa takie same obowiązki a może i więcej niz przy chorych dzieciach bo tamci opiekunowie momentalnie dostali podwyzke a my musimy wegetowac bo rząd musial zaiac sie ustawol 500+ niech sie ruszol i cos zrobiol dla opiekunow osub starszych nailepiej zebrac sie i kilka nocek spendzic w sejmje

  Odpowiedz
 • kora(2016-01-14 12:09) Zgłoś naruszenie 01

  popieram zuze

  Odpowiedz
 • zuza(2015-11-24 18:28) Zgłoś naruszenie 09

  Czy aby nie przesadzacie z tymi roszczeniami?
  Kto kiedyś płacił rodzicom za wychowywanie dzieci? Chorych czy zdrowych.
  Chore dziecko -renta, mama-zasiłek, pytam kto ma na to dawać pieniądze?

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!