Becikowe i zasiłki, czyli na jakie świadczenia rodzinne można liczyć w Polsce

System świadczeń rodzinnych w Polsce w założeniu ma być wsparciem w wychowywaniu dziecka dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub też mają pod opieką osobę niepełnosprawną wymagającą pomocy domowników. Większość świadczeń przysługuje po spełnieniu określonych kryterium dochodowych. Maja przy tym różny charakter - mogą być wypłacane na określony czas, ale część jest także jednorazowa. Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać w Polsce, ile wynoszą i jakie trzeba spełnić kryteria, aby je otrzymać, dowiesz się z naszej galerii.

 • <b>Zasiłek rodzinny</b>
<br>
<br>
Przed wszystkim rodziny mogą starać się o zasiłek rodzinny, przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie przysługuje więc:
<br>
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu
<br>
- opiekunowi faktycznemu dziecka
<br>
- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
<br>
<br>
Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:
<br>
- dla osób wymienionych w punktach 1 i 2 - 18 roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21 roku życia) albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
<br>
- dla osób wymienionych w punkcie 3 - zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki (jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
<br><br><a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/774016,komu-przysluguje-zasilek-rodzinny.html" title=""><font color="#C9C9C9">Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny, dowiesz się tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Najpierw jednak rodzina musi spełnić kryterium dochodowe - świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 664 zł.
<br>
<br>
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
<br>
1) 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
<br>
2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
<br>
3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
<br><br><a href="http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/774335,duze-zdjecie,1,bieda-w-polsce-zasilki-i-swiadczenia-dla-ubogich-rodzin.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Zasiłki i świadczenia - na jakie wsparcie od państwa można liczyć w Polsce?</font></a>
 • <b>Dodatek z tytułu urodzenia dziecka i opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego </b>
<br>
<br>
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się siedem różnego rodzaju dodatków, w tym o dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje on, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
<br>
<br>
Wniosek o świadczenie składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
<br>
<br>
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje się jednorazowo i wynosi 1000 zł na dziecko (jeśli urodziło się więcej dzieci, dodatek przysługuje na każde z nich).
<br>
<br>
Także na okres korzystania z urlopu wychowawczego rodzina może się starać o specjalny dodatek. Przysługuje on matce, ojcu lub osobie opiekującej się dzieckiem nie dłużej jednak niż przez okres:
<br>
- 24 miesięcy kalendarzowych;
<br>
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
<br>
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
<br>
<br>
Przez cały okres korzystania z urlopu wychowawczego dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
 • <b> Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</b>
<br>
<br>
Dodatek do zasiłku rodzinnego otrzyma także rodzic lub opiekun samotnie wychowujący dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
<br>
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
<br>
- ojciec dziecka jest nieznany,
<br>
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
<br>
<br>
Świadczenie otrzyma również pełnoletnia osoba do ukończenia 24 roku życia, ucząca się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
<br>
<br>
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
<br>
<br>
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje natomiast rodzinie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, a jego wysokość wynosi 80 zł miesięcznie.
 • <b>Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</b>
<br>
<br>
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka, a także pełnoletniej osobie, która nadal się uczy, ale nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
<br>
<br>
Świadczenie to jest przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
<br>
- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
<br>
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
<br>
<br>
Wysokość tego dodatku wynosi miesięcznie:
<br>
1) 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
<br>
2) 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • <b>Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</b>
<br>
<br>
Taki sam krąg uprawnionych otrzyma jeszcze dwa dodatki do zasiłku rodzinnego, związane z edukacją dziecka. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
<br>
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko
<br>
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.
<br>
<br>
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca roku kalendarzowego.
<br>
<br>
Natomiast dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.
 • <b>Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>
<br>
<br>
Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje - już niezależnie od zasiłku rodzinnego - rodzicom dziecka albo jego opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu.
<br>
<br>
Świadczenie zaczęło być przyznawane do lutego 2006 roku - wszyscy rodzice otrzymywali przez pierwsze lata po 1000 zł po urodzeniu się dziecka. Od stycznia 2013 r. wprowadzono jednak próg dochodowy uprawniający do świadczenia i aby je otrzymać, dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1922 zł netto.
<br>
<br>
Zapomoga przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • <b>Zasiłek pielęgnacyjny</b>
<br>
<br>
Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą - prócz jednego z dodatków do zasiłku rodzinnego - starać się jeszcze o kilka rodzajów pomocy.
<br>
<br>
Przede wszystkim rodzina może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny - w celu pokrycia części wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje:
<br>
- niepełnosprawnemu dziecku;
<br>
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
<br>
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
<br>
- osobie, która ukończyła 75 lat.
<br>
<br>
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.
<br><br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/846352,duze-zdjecie,1,becikowe-urlopy-ulgi-podatkowe-tak-wyglada-polityka-prorodzinna-w-polsce.html" title=""><font color="#C9C9C9">Becikowe, urlopy, ulgi podatkowe: tak wygląda polityka prorodzinna w Polsce>></font></a>
 • <b>Świadczenie pielęgnacyjne</b>
<br>
<br>
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, faktycznym opiekunom, osobom będącym rodziną zastępczą spokrewnioną lub osobom niepełnosprawnego dziecka lub tym, na których ciąży wobec niego obowiązek alimentacyjny - o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.
<br>
<br>
Przy czym niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
<br>
<br>
Od 1 maja 2014 roku wysokość świadczenia jest stopniowo podnoszona - przedstawia się to następująco:
<br>
- od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wysokość świadczenia wynosiła 800 zł miesięcznie - w sumie opiekunowie dostawali 1000 zł miesięcznie, bowiem do końca 2014 roku obowiązywał jeszcze rządowy program i dopłata w wysokości 200 zł;
<br>
- od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. świadczenie wynosi będzie 1200 zł miesięcznie;
<br>
- od 1 stycznia 2016 r. świadczenie będzie wynosić 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).
<br>
<br>
Ponadto od 1 stycznia 2017 roku świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • <b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>
<br>
<br>
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom innym niż te, które mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, czyli osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2015 roku o ten zasiłek mogą starać się również osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną w ogóle nie podjęły zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wcześniej przysługiwał tylko w wypadku, gdy w celu sprawowania opieki zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.
<br>
<br>
O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje także kryterium dochodowe - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 664 zł (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).
<br>
<br>
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
 • <b>Zasiłek dla opiekuna</b>
<br>
<br>
Natomiast zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jest przeznaczony tylko dla osób, które wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
<br>
<br>
Uprawnionemu prawo do zasiłku przysługuje za okres:
<br>
- od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r.,
<br>
- okres od 15 maja 2014 r. (kiedy weszła w życie ustawa o zasiłku dla opiekunów) do momentu, w którym uprawniony przestanie spełniać warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
<br>
<br>
Zasiłek przysługuje więc opiekunowi dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w stałej wysokości 520 zł, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Dodatkowo uprawnionym do zasiłku przysługują też ustawowe odsetki za czas niepobierania świadczenia.
<br>
<br>
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Uprawnienie to będzie jednak weryfikowane co pół roku.
<br>
<br>
W orzeczeniu z 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie powinno być uzależnione od wieku powstania niepełnosprawności u podopiecznego. <a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878036,opiekunowie-i-rpo-czekaja-na-zmiane-zasad-przyznawania-swiadczen-rodzinnych.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zmiana przepisów przebiega jednak powoli, o czym więcej przeczytasz tutaj>></font></a>
statystyki

Komentarze (3)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!