Rodzinna, szkoleniowa i socjalna: Zobacz, jaką rentę możesz dostać z ZUS

Osoba niezdolna do pracy może starać się o rentę z ZUS - z tytułu niezdolności do pracy, wypadkową, szkoleniową lub socjalną. Świadczenie mogą otrzymać także członkowie rodziny po śmierci uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 • <b>Renta z tytułu niezdolności do pracy</b>
<br>
<br>
Do renty z tytułu niezdolności do pracy ma prawo ubezpieczony, który ma orzeczoną niezdolność do pracy (przez orzecznika ZUS). Jeśli niezdolność została uznana za trwałą, ubezpieczony otrzyma rentę stałą. Jeżeli niezdolność do pracy ma charakter czasowy, przysługuje renta okresowa na okres wskazany w decyzji organu rentowego.
<br>
<br>
Ponadto niezdolność powinna powstać w wymaganych okresach składkowych lub nieskładkowych (zależnych od wieku, kiedy niezdolność powstała) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Niezdolność do pracy nie musiała powstać w określonym czasie, jeżeli dana osoba jednocześnie:
<br>
- ma co najmniej 25-letni (w przypadku mężczyzn) i 20-letni (w przypadku kobiet) okres składkowy i nieskładkowy,
<br>
- spełnia warunek posiadania okresu składkowego i nieskładkowego;
<br>
- został uznana za całkowicie niezdolną do pracy.
<br>
<br>
Okresy składkowe i nieskładkowe są przy tym uzależnione od wieku osoby, kiedy powstała niezdolność do pracy i wynoszą:
<br>
- 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
<br>
- 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
<br>
- 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
<br>
- 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
<br>
- 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat (okres ten musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem powstania niezdolności do pracy).
<br>
<br>
Rentę otrzyma jednak także osoba, która nie ma wymaganych co prawda wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, ale zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpiło przed osiągnięciem przez nią 18. roku życia albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu przez nauki w szkole ponad podstawowej lub wyższej. Do dnia powstania niezdolności do pracy osoby te muszą również posiadać nieprzerwane okresy składkowe i nieskładkowe (lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy).
<br>
<br>
O rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą się starać również osoby, które w drodze do lub z pracy uległy wypadkowi albo zapadły na chorobę zawodową. W tym wypadku także nie jest wymagany warunek posiadania odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/867150,renty-bez-zmian-przynajmniej-na-razie.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Renty bez zmian. Przynajmniej na razie</font></a>
 • <b>Renta szkoleniowa</b>
<br>
<br>
Osobie, która spełnia warunki wymagane do uzyskania renty z tytuły niezdolności do pracy, może też przysługiwać renta szkoleniowa, o ile uzyska ona a orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
<br>
<br>
Ta renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy, ale może zostać wydłużona na wniosek starosty do 36 miesięcy. Starosta ma prawo także skrócić okres 6 miesięcy, jeśli zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania danej osoby do innego zawodu lub o tym, że rencista nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.
<br>
<br>
Renty szkoleniowej nie otrzyma osoba, która osiąga przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz służby.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/orzeczenia/506882,sn_renta_szkoleniowa_nie_przysluguje_osobie_pracujacej_na_etacie.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: SN: Renta szkoleniowa nie przysługuje osobie pracującej na etacie</font></a>
 • <b>Ile wynosi renta/b>
<br>
<br>
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:
<br>
- 24 proc. kwoty bazowej,
<br>
- po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych - z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
<br>
- po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych - z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
<br>
- po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek określony w art. 24 ust. 1 a ustawy emerytalnej, tj. powszechny wiek emerytalny dla kobiet - docelowo 67 lat (jest to tzw. staż hipotetyczny). 
<br>
<br>
75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy otrzyma osoba uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 
<br>
<br>
Natomiast renta szkoleniowa wynosi 75 podstawy wymiaru renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a jej wysokość jest niezależna od wymiaru stażu ubezpieczeniowego. Renta szkoleniowa nie może być przy tym niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
<br>
<br>
Ponadto renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta szkoleniowa nie mogą być niższe niż:
<br>
- 60 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy,
<br>
- 80 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
<br>
- 100 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/865777,przyszle-renty-znaczaco-wyzsze-niz-emerytury.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Przyszłe renty znacząco wyższe niż emerytury</font></a>
 • <b>Renta socjalna</b>
<br>
<br>
Osoby niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy mogą się również starać w ZUS (lub innym organie emerytalno-rentowym, na przykład KRUS) o rentę socjalną.
<br>
<br>
Jest ona przyznawana z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności do pracy. Przysługuje ona osobom pełnoletnim, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, aby otrzymać świadczenie, niezdolność musiała powstać przed ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia.
<br>
<br>
Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
<br>
<br>
Świadczenie nie przysługuje jednak między innymi osobom, które mają ustalone prawo do emerytury czy renty inwalidzkiej. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/836661,renta-socjalna-2015-komu-przysluguje-i-ile-wyniesie.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kto dokładnie nie dostanie renty socjalnej, dowiesz się tutaj>></font></a>
 • <b>Renta rodzinna</b>
<br>
<br>
Członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Otrzymają ją także wtedy, gdy dana osoba nie miała prawa do wymienionych świadczeń, ale przynajmniej spełniała warunki wymagane do ich uzyskania. W takim wypadku przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Do renty rodzinnej uprawniona jest także rodzina osoby w chwili śmierci pobierającej zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
<br>
<br>
Członkowie rodziny zmarłego, którzy mają prawo do renty rodzinnej to:
<br>
- dzieci ubezpieczonej osoby zmarłej (zarówno własne, jak i drugiego małżonka czy przysposobione) do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, o ile dalej się uczą; bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/791727,student-z-prawem-do-renty-rodzinnej-po-25-roku-zycia.html" title=""><font color="#C9C9C9">więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
- wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, którymi opiekował się zmarły (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności), o ile spełnią takie warunki, jak dzieci własne - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/789791,renta-rodzinna-przysluguje-dzieciom-wdowie-rodzicom.html" title=""><font color="#C9C9C9">jakie dokładnie warunki muszą spełnić, przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
- wdowa (lub wdowiec), o ile do dnia śmierci małżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej oraz jeżeli ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (i nie ukończyły 16 lub 18 lat albo są całkowicie niezdolne do pracy), przy czym przynajmniej jeden z tych warunków wdowa spełniła w ciągu pięciu lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej - <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/773725,kiedy-przysluguje-renta-rodzinna-po-zmarlym-mezu.html" title=""><font color="#C9C9C9">dokładnie o tym, kiedy przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
- rodzice po zmarłych dzieciach, jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią chociaż częściowo ich utrzymywał oraz gdy spełniają warunki, jakie prawo stawia przed wdową czy wdowcem ubiegającym się o rentę.
<br>
<br>
O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby osobie zmarłej. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynosi ona:
<br>
- dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
<br>
- dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
<br>
- dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
<br>
<br>
W przypadku, gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnionych.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!