Zasiłki i świadczenia

27 lipca 2020 r.

Pomoc nie przysługuje osobie, która uzyskała odszkodowanie lub zadośćuczynienie na podstawie Ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Rekompensaty: Pomoc finansowa dla Sybiraków w drodze27 lipca 2020 r.

200 zł za każdy miesiąc podlegania w latach 1939–1956 represjom ze strony Związku Radzieckiego, nie mniej jednak niż 2400 zł wyniesie świadczenie pieniężne przysługujące osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 – przewiduje ustawa przyjęta w piątek przez Sejm.

16 lipca 2020 r.

Na równi z dniami świadczenia pracy traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat).

Jak podczas obliczania zasiłku ustalać liczbę dni przepracowanych w miesiącu16 lipca 2020 r.

Jeśli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca w okresie, z którego jest ustalana podstawa zasiłku, trzeba ten miesiąc uzupełnić lub odrzucić w zależności od tego, czy przepracował „co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy”. Jak zastosować tę zasadę w miesiącu, który ma nieparzystą liczbę dni roboczych, np. 21? Czy przepracowanie co najmniej połowy obowiązującego pracownika czasu pracy odnosi się do liczby dni roboczych wynikającej z jego harmonogramu pracy czy do liczby dni przypadających do przepracowania obliczonych zgodnie z art. 130 kodeksu pracy (wymiar czasu pracy)?

Polecane

Polecane