Zasiłki i świadczenia

16 lutego 2019 r.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego stanowią przychód z innych źródeł. Podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, ale bez potrącania kosztów uzyskania przychodów. Od zasiłków nie nalicza się żadnych składek.

Jak rozliczyć zasiłek macierzyński w razie egzekucji komorniczej?16 lutego 2019 r.

Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1125 zł. Do 12 lutego pracownica dostawała 100-proc. zasiłek chorobowy, a 13 lutego urodziła dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100 proc. Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 4000 zł. Jak prawidłowo rozliczyć luty z uwzględnieniem potrącenia? Czy kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego również podlega egzekucji?

2 lutego 2019 r.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę za granicą stosuje się ogólne zasady, ale z uwzględnieniem pewnych odstępstw.

Jak obliczać podstawę zasiłków pracownikom delegowanym do pracy za granicą2 lutego 2019 r.

Pracownik został zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. Od 1 do 16 stycznia pracował w Polsce, a od 17 stycznia został oddelegowany do pracy do Niemiec. Od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres zwolnienia? Czy wynagrodzenie za pracę w Polsce i w Niemczech trzeba sumować i uzupełniać do pełnego miesiąca?

30 stycznia 2019 r.

Michalina Topolewska

Wybiórcza solidarność rządu [OPINIA]30 stycznia 2019 r.

Jeśli kontrola wojewody pomorskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie miała wywołać wśród pozostałych samorządów efekt mrożący, to z pewnością się udało. Gminy otrzymały w ten sposób bardzo wyraźny sygnał, że jeżeli będą wychodzić przed szereg i przyznawać świadczenie pielęgnacyjne opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, to spotka się to z odpowiednimi konsekwencjami, czyli wezwaniem do zwrotu pieniędzy z dotacji. Jednocześnie spór na linii miasto–wojewoda bardzo dobitnie pokazuje, że od ponad czterech lat mamy do czynienia z patologiczną sytuacją prawną, która utrwala się wraz z każdym dniem niewykonania przez rząd wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie wsparcia grupy opiekunów niepełnosprawnych dorosłych.

27 stycznia 2019 r.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

Jakie świadczenia dla niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2019 roku27 stycznia 2019 r.

Wśród świadczeń, na które mogą liczyć dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunowie, należy wymienić m.in. dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych.

17 stycznia 2019 r.

To prawda, zatrudnienie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną nie jest przeszkodą do otrzymania po jego zakończeniu świadczenia przedemerytalnego.

Praca w małej firmie pozwoli na świadczenie przedemerytalne17 stycznia 2019 r.

Ze względu na zbyt niskie dochody i za wysokie koszty zlikwidowałem, prowadzony przez siebie sklep spożywczy. Przez 18 lat zatrudniałem w nim kobietę, która w momencie likwidacji ukończyła 50 lat. Przez sześć miesięcy pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych. W okresie pobierania zasiłku nie otrzymała żadnej oferty zatrudnienia. Czy przysługuje jej prawo do wypłaty świadczenia przedemerytalnego w przypadku likwidacji pracodawcy? ZUS wydał decyzję odmowną. Czy ma rację? Słyszałem, że zatrudnienie u jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest przeszkodą do otrzymania takiego świadczenia.

11 stycznia 2019 r.

Nie tylko choroba może oznaczać konieczność sprawowania stałej bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy: Domownicy nie zawsze mogą sprawować opiekę nad chorym dzieckiem11 stycznia 2019 r.

Jakby to byłoby dobrze, gdyby tym zasiłkiem zajmował się ZUS – wzdychają kadrowe i księgowe. Pracodawcy, którzy są płatnikami zasiłku opiekuńczego, a więc zgłosili do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, mają bowiem dodatkowe obowiązki. Nie tylko opłacają składki, lecz także obliczają i wypłacają zasiłki. Wymaga to znajomości przepisów i umiejętności oceny stanu faktycznego. Jeśli bowiem płatnik się pomyli i nie wypłaci zasiłku, to może być zmuszony do zapłaty odsetek. Jeśli zaś wypłaci zasiłek zbyt wysoki lub nienależny, to ZUS może go zobowiązać do zwrotu równowartości świadczenia do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

27 grudnia 2018 r.

ZUS nakazał zapłatę dodatkowych składek za moich pracowników, bo uznał, że w podstawie wymiaru składek należy uwzględnić także wynagrodzenia z umów o dzieł

Poradnia ubezpieczeniowa: O ile mogą sobie obniżyć składki ZUS przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. uzyskali niski przychód?27 grudnia 2018 r.

Dlaczego były żołnierz nie zawsze ma zagwarantowaną najniższą emeryturę? Jak oblicza się zasiłek macierzyński dla pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość? Na jakiej podstawie brak adresu zainteresowanego wstrzyma sprawę przed sądem? Czy niezłożenie odpisu z KRS wraz z odwołaniem od decyzji ZUS wstrzymuje jego bieg? O ile mogą sobie obniżyć składki przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. uzyskali niski przychód?

22 grudnia 2018 r.

Jest wiele matek, które staną na głowie, by zapewnić bliskim jak najlepszy byt. Gdy zaczyna im się układać, państwo umywa ręce, odbierając świadczenia. W myśl zasady: tobie pomagać nie musimy, bo sobie radzisz.

Zaradność w Polsce się nie opłaca22 grudnia 2018 r.

Zamiast ustawić się w kolejce po socjal, chcieli pokazać, że potrafią zadbać o rodzinę. Znaleźli lepszą pracę, przekroczyli magiczne progi o kilka złotych i stracili prawo do zasiłków. Zostali sami z przekonaniem, że w tym kraju zaradność nie jest w cenie.

Polecane

Serwisy Tematyczne

Polecane