Zasiłki i świadczenia

27 lipca 2020 r.

Pomoc nie przysługuje osobie, która uzyskała odszkodowanie lub zadośćuczynienie na podstawie Ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Rekompensaty: Pomoc finansowa dla Sybiraków w drodze27 lipca 2020 r.

200 zł za każdy miesiąc podlegania w latach 1939–1956 represjom ze strony Związku Radzieckiego, nie mniej jednak niż 2400 zł wyniesie świadczenie pieniężne przysługujące osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 – przewiduje ustawa przyjęta w piątek przez Sejm.

16 lipca 2020 r.

Na równi z dniami świadczenia pracy traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat).

Jak podczas obliczania zasiłku ustalać liczbę dni przepracowanych w miesiącu16 lipca 2020 r.

Jeśli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca w okresie, z którego jest ustalana podstawa zasiłku, trzeba ten miesiąc uzupełnić lub odrzucić w zależności od tego, czy przepracował „co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy”. Jak zastosować tę zasadę w miesiącu, który ma nieparzystą liczbę dni roboczych, np. 21? Czy przepracowanie co najmniej połowy obowiązującego pracownika czasu pracy odnosi się do liczby dni roboczych wynikającej z jego harmonogramu pracy czy do liczby dni przypadających do przepracowania obliczonych zgodnie z art. 130 kodeksu pracy (wymiar czasu pracy)?

15 lipca 2020 r.

Do kryterium dochodowego nie wlicza się dochodów uzyskanych po 2018 r., jeżeli w dniu złożenia wniosku o zasiłek rodzinny wnioskodawca utracił do nich prawo.

Zasiłek rodzinny: Jak wyliczyć kryterium dochodowe15 lipca 2020 r.

Łącznie około miliona pozytywnych decyzji administracyjnych w sprawie przyznania zasiłków rodzinnych wydają każdego roku wszystkie gminy w Polsce. Tyle rodzin korzysta z tej formy wsparcia i to pomimo niezmienionego – od listopada 2016 r. – kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł na osobę w rodzinie (w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym to 764 zł). 

10 lipca 2020 r.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje też za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do tego zasiłku.

Jaki zasiłek chorobowy i macierzyński należy się pracownicy zwolnionej na początku ciąży10 lipca 2020 r.

Umowa o pracę zawarta z pracownicą na czas określony ulegnie samorozwiązaniu 10 lipca br. Obecnie przebywa ona na pierwszym w tym roku zwolnieniu lekarskim wystawionym od 25 czerwca do 31 lipca. Jak się okazało, jest w ciąży (drugi miesiąc). Jak wygląda prawo do świadczeń chorobowych w tej sytuacji (szczególnie po zakończeniu umowy)? Czy będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński, jeśli będzie chorować aż do porodu? Pracownica otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8500 zł brutto miesięcznie.

Polecane

Polecane